Maj 5, 2017

5 maja 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2017 roku

4 maja 2017 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 875)  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

5 maja 2017

Zarządzenie Nr 49 /2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 maja 2017 roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do oceny przygotowania pracowników Kuratorium Oświaty w Białymstoku po odbyciu części teoretycznej i praktycznej służby przygotowawczej do należytego wykonywania obowiązków służbowych w korpusie służby cywilnej Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1345) zarządza się co następuje: […]