Maj 9, 2017

9 maja 2017

Ogłoszenie o rekrutacji na koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych

Dyrektorzy i pracownicy publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych województwa podlaskiego Szanowni Państwo, poszukujemy pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, którzy zostaną przygotowani do pełnienia roli koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych w ramach realizacji projektu pozakonkursowego pn. „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Osi Priorytetowej II […]

9 maja 2017

Komunikat ostateczny z II etapu okręgowego Olimpiady Tematycznej

„Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768-1864.Od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego – za wolność Waszą i Naszą” Kuratorium Oświaty w Białymstoku informuje, ze w dniu 17.05.2017r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Kuratorium Oświaty w Białymstoku odbędzie się uroczyste podsumowanie etapu okręgowego „Ogólnopolskiej Olimpiady Tematycznej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w […]

9 maja 2017

Komunikat ostateczny dotyczący wyników z III etapu (wojewódzkiego) Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego

„Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768-1864. Od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego – za wolność Waszą i Naszą” Kuratorium Oświaty w Białymstoku informuje, ze w dniu 17.05.2017r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Kuratorium Oświaty w Białymstoku odbędzie się uroczyste podsumowanie etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego […]

9 maja 2017

Informacja o realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą przez dzieci przebywające za granicą

Edukacja domowa jest jedną z form nauki, z której korzystają nie tylko dzieci mieszkające w Polsce, ale również te przebywające za granicą. Na prośbę Fundacji Edukacji Polonijnej informujemy, iż podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Pan Maciej Kopeć, w odpowiedzi na Interpelację nr 11511 podkreślił, że obowiązujące w chwili obecnej przepisy przejściowe pozwalają na przyjmowanie […]

9 maja 2017

Zarządzenie nr 50/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 8 maja 2017 roku

w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru najkorzystniejszych ofert w otwartym konkursie ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie zorganizowania w 2017 roku letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej  z terenu województwa podlaskiego. Na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. […]

9 maja 2017

Informacja dla dyrektorów oraz rodziców uczniów szkół podstawowych o miejscu realizacji obowiązku szkolnego

Zgodnie z art. 205 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r., Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60) jednostka samorządu terytorialnego może wskazać uczniom klasy III lub klasy VI szkoły podstawowej miejsce realizacji obowiązku szkolnego od roku szkolnego 2017/2018 w publicznej szkole podstawowej, powstałej z przekształcenia […]

9 maja 2017

Wojewódzkie zawody sportowo-obronne „Sprawni Jak Żołnierze 2017”

Kuratorium Oświaty w Białymstoku informuje, ze w dniu 2 czerwca 2017r. w Zespole Szkół Nr 6 w Białymstoku obędą się w/ w zawody. W zawodach uczestniczą  3-osobowe zespoły ze szkół ponadgimnazjalnych, w kategorii dziewcząt i chłopców. Zgłoszenia drużyn należy dokonać do 22 maja 2017r. zgodnie z pkt.2 Regulaminu zawodów. Załączniki Regulamin zawodów Sprawni jak zołnierze […]

9 maja 2017

Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Zespołu Szkół w Grodzisku

Wójt Gminy Grodzisk ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Grodzisku. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 27 października 2009 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora. Szczegóły ogłoszenia w załączniku. Załączniki Ogłoszenie o konkursie Data: 2017-05-09, rozmiar: 1 MB

9 maja 2017

Podlaski Piknik Zawodowy

W dniu 3 czerwca 2017 r. w godz. 12.00-18.00 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej wspólnie z Fundacją „Program Pierwsza Praca” organizuje w ramach XV Podlaskich Dni Rodziny Podlaski Piknik Zawodowy. Przedsięwzięcie skierowane jest do wychowanków pieczy zastępczej z terenu województwa podlaskiego. Podczas pikniku dla uczestników zostaną zaprezentowane różne branże zawodowe, które mogłyby w przyszłości stać się […]