Październik 2, 2017

2 października 2017

Dokumentacja nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Dokumentacja nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego: wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe – kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem, akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem, zaświadczenie dyrektora szkoły (.doc) zawierające informacje o: wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego […]