Listopad 10, 2017

10 listopada 2017

Konferencja „Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianie edukacji włączającej”

Wydział Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej organizuje konferencję: „Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianie edukacji włączającej”. Celem konferencji jest potrzeba kontynuowania działań dotyczących upowszechniania rozwiązań prawnych oraz dobrych praktyk w zakresie organizacji kształcenia i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zgodnie z przyjętym w […]

10 listopada 2017

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach mienia ruchomego

Działając na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r.  w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U z 2017 r. poz. 729) informuję, że Kuratorium Oświaty w Białymstoku posiada następujące, zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego do zagospodarowania w drodze nieodpłatnego przekazania innej jednostce, z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych: […]

10 listopada 2017

Działalność stowarzyszeń w szkołach i placówkach

Przypominamy, że zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 14 grudnia – Prawo oświatowe w szkołach i placówkach mogą działać stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest wspieranie działalności wychowawczej, dydaktycznej, opiekuńczej i innowacyjnej szkół/placówek. Jednocześnie zwracamy uwagę, że taka działalność wymaga wcześniejszego uzgodnienia jej warunków oraz uzyskania pozytywnej opinii rady szkoły/placówki oraz rady rodziców.