Grudzień 2017

29 grudnia 2017

Zarządzenie Nr 125/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie powołania zespołu do spraw Biuletynu Informacji Publicznej

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiącego załącznik do  Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września  2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku zarządza się, co następuje: § 1 W celu zapewnienia prawidłowej i sprawnej obsługi Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w […]

29 grudnia 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania

28 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2017 r., poz. 2446) Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

29 grudnia 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej

28 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w […]

28 grudnia 2017

ZARZĄDZENIE NR 124/2017 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji stanu paliwa i oleju silnikowego w samochodach osobowych w formie spisu z natury

Zarządzenie Nr 124/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia  28  grudnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji stanu paliwa i oleju silnikowego w samochodach osobowych w formie spisu z natury w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Na podstawie art.26 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z  2017  r.,  poz. 2342) […]

28 grudnia 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

22 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2416) Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

28 grudnia 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

22 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 2425) Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

28 grudnia 2017

Konkurs „Niezwyciężeni 1918–2018. Pokolenia Niepodległej”

Instytut Pamięci Narodowej we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej organizuje konkurs „Niezwyciężeni 1918–2018. Pokolenia Niepodległej”. Celem konkursu jest zainspirowanie młodych ludzi do poszukiwań w swoich miejscowościach i lokalnych środowiskach osób zasłużonych w walce o wolność i niepodległość. W przedsięwzięciu mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych              i ponadpodstawowych, szkół polonijnych oraz członkowie organizacji młodzieżowych. Zadaniem uczestników konkursu „Niezwyciężeni 1918–2018. […]

28 grudnia 2017

Ogólnopolski Konkurs „SERFUJ I SZANUJ INNYCH W SIECI – LEPSZY INTERNET ZACZYNA SIĘ OD CIEBIE”

Szkoła Podstawowa nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w Ogólnopolskim konkursie pt.: „Serfuj i szanuj innych w sieci – lepszy internet zaczyna się od ciebie”. Szczegóły oraz regulamin konkursu dostępne są TUTAJ

27 grudnia 2017

ZARZĄDZENIE NR 123/2017 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia laureata konkursu Ministra Edukacji Narodowej „NAUCZYCIEL – INNOWATOR”

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiącego załącznik do  Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września  2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz Regulaminu Konkursu „NAUCZYCIEL – INNOWATOR” organizowanego przez Ministra Edukacji Narodowej, zarządza się, co następuje: §  1. Powołuje się […]

27 grudnia 2017

Informacja o wysokości opłaty akredytacyjnej w 2018 roku

Placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych i ubiegające się o przyznanie akredytacji w 2018 roku, zgodnie z Zarządzeniem Nr 121/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 grudnia 2017 roku, wnoszą opłatę w wysokości 1 016 zł (słownie: jeden tysiąc szesnaście złotych) na rachunek bankowy Kuratorium Oświaty w Białymstoku Rynek Kościuszki 9 15-950 Białystok […]