Marzec 2, 2018

2 marca 2018

Rekrutacja do XXIV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży

Trwa rekrutacja do XXIV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Temat tegorocznych obrad to: Posłowie pierwszego Sejmu Niepodległej. Głównym celem projektu jest przekazanie jego uczestnikom wiedzy na temat zasad funkcjonowania Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz procesu legislacyjnego. Tegoroczna sesja ma też za zadanie przybliżyć młodzieży historię polskiego parlamentaryzmu w czasach II RP. Dodatkowo, intencją organizatorów jest promowanie […]

2 marca 2018

Ogólnopolski Turniej Robotów „ROBOMEETING” o Puchar Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku.

Dyrektorzy i Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Od 1 września 2016 roku realizowany jest projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej pn. „Pilotażowe wdrażanie programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkołach”. W Pilotażu programowania uczestniczy 52 szkoły z naszego województwa. Wdrażanie nauczania programowania do praktyki szkolnej – w ramach projektu – odbywa się […]

2 marca 2018

Zarządzenie Nr 30/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 marca 2018 roku

w sprawie uzupełnienia składu wojewódzkich komisji konkursów przedmiotowych  w dotychczasowych gimnazjach w roku szkolnym 2017/2018 powołanych Zarządzeniem nr 71/2017 z dnia 25 września 2017 roku  Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002r. Nr 13, poz. 125 […]

2 marca 2018

„European Young Women Programme”- projekt kartingowy

Polski  Związek Motorowy zaprasza młodzież szkolną do udziału w polskich eliminacjach europejskiego projektu kartingowego „European Young Women Programme”, organizowanego przez Międzynarodową Federację Samochodową FIA w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+, który ma na celu wypromowanie aktywności młodych dziewczyn w wieku 13-18 lat w sporcie motorowym. Więcej informacji wkrótce na www.pzm.pl/kobiety-w-motoryzacji www.facebook.com/pzmpl/. Kontakt z p. Marzeną […]

2 marca 2018

Rekrutacja do projektu „Profesjonalni przywódcy w oświacie na terenie województwa podlaskiego”

Trwa rekrutacja do projektu „Profesjonalni przywódcy w oświacie na terenie województwa podlaskiego”. Jest on realizowany w ramach Priorytetu II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Wiedza Edukacja Rozwój. Uczestnikami Projektu są dyrektorzy, wicedyrektorzy, osoby pełniące […]

2 marca 2018

Lista kandydatek i kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na dwa wolne stanowiska wizytatora

Lista kandydatek i kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na dwa wolne stanowiska pracy wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego (z wyłączeniem ewaluacji) w Wydziale Przedszkoli i Szkół Podstawowych  Kuratorium Oświaty w Białymstoku: Lp. Imię Nazwisko Miejsce zamieszkania 1. Radosław Modzelewski Suwałki 2. Magdalena Pankowska Lubawa 3. Olga Granacka Białystok 4. Dorota Lidia […]

2 marca 2018

Konferencja Jubileuszowa – Retoryka w szkole Podstawa programowa wobec kultury mówienia dzieci i młodzieży.

Szanowni  Państwo Poloniści, Bibliotekarze, Dyrektorzy szkół i placówek, Dyrektorzy placówek doskonalenia nauczycieli, Kuratorzy Oświaty  Ogólnopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli serdecznie zapraszają do udziału w Jubileuszowej Konferencji „Retoryka w szkole. Podstawa programowa wobec  kultury mówienia dzieci i młodzieży”– 9 czerwca 2018 r. Warszawa. Udział w konferencji jest nieodpłatny. Więcej informacji na stronie: […]

2 marca 2018

Zarządzenie Nr 29/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 1 marca 2018 roku

w sprawie wprowadzenia dokumentu „Procedura przeprowadzania służby przygotowawczej w  Kuratorium Oświaty w Białymstoku”. Zgodnie z § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty  stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty  z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku zarządzam, co następuje: §1. Na podstawie art. 36 […]