Kategoria: Reforma edukacji

Pokolenie Dobrej Szkoły – kolejne spoty „programowanie” i „historia”

Pokolenie Dobrej Szkoły – kolejne spoty dotyczące zmian w systemie edukacji. Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprezentowało dwa kolejne spoty wprowadzające w zmiany w systemie edukacji. Pierwszy spot pokazuje w jaki sposób zmiany w oświacie wpłyną na rozwijanie wśród uczniów umiejętności informatycznych, w tym programowania. Nowa podstawa programowa określa wyraźnie, że szkoła ma stwarzać warunki do nabywania […]

Harmonogram narad organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz Delegaturę w Łomży i Suwałkach w rejonach wsparcia – marzec 2017.

Harmonogram narad organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku w rejonach wsparcia – marzec 2017 L.p. Powiat Typ szkoły Data realizacji, godzina Miejsce realizacji 1. Miasto Białystok szkoły podstawowe, gimnazja 28.03.2017 r. godz. 1000 Zespół Szkół nr 6 w Białymstoku 2. Powiat białostocki szkoły podstawowe, gimnazja 28.03.2017 r. godz. 1000 Zespół Szkół im. Jana Pawła II […]

Nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej podpisane.

Minister Edukacji Narodowej podpisała nowe rozporządzenia dotyczące: 1. Wskaźników kwoty dotacji celowej na zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych: Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych, Rozporządzenie w sprawie wysokości wskaźników […]

List Pani Anny Zalewskiej Minister Edukacji Narodowej do dyrektorów szkół, nauczycieli i pracowników oświaty.

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele i Pracownicy Oświaty, obecnie jesteśmy w trakcie wdrażania reformy edukacji. Serdecznie dziękuję za wszystkie opinie i uwagi zgłaszane zarówno do Kuratorów Oświaty, jak i bezpośrednio do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dziękuję również za informowanie rodziców o kolejnych etapach wprowadzania reformy, za bycie blisko uczniów i ich opiekunów. Uprzejmie proszę o zapoznanie […]

Rozporządzenie w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników podpisane.

Minister Edukacji Narodowej podpisała rozporządzenie w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników. Dotyczy ono dopuszczania do użytku szkolnego podręczników uwzględniających nową podstawę programową kształcenia ogólnego oraz kształcenia w zawodach. W rozporządzeniu określono: szczegółowe warunki, jakie muszą spełniać podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego, w zależności od rodzaju zajęć edukacyjnych, do których są przeznaczone oraz postaci podręczników, […]

Wejście w życie reformy programowej – nowa podstawa programowa podpisana.

14 lutego 2017 r. Pani Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej podpisała rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego, które obejmuje podstawę programową: wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej – dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, […]

Informacja na temat dofinansowania w 2017 r. kosztów realizacji zadań związanych z reformą edukacji

W roku 2017 w zasadach podziału 0,4% rezerwy subwencji oświatowej, wyodrębnionej zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 198, z późn. zm.), przewidziano możliwość ubiegania się przez jednostki samorządu terytorialnego o przyznanie dodatkowych środków finansowych w celu dofinansowania kosztów […]

Informacje dla samorządów w związku z dostosowywaniem sieci szkół do nowego ustroju szkolnego

Zgodnie z art. 206 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r, Przepisy prowadzające ustawę  – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60) – dalej: ustawa Przepisy wprowadzające Rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe . W uchwale, określa się: […]