Kategoria: Reforma edukacji

List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek w województwie podlaskim, w załączeniu przedstawiamy List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców, w którym zawarto informację o aktualnym stanie wprowadzania zmian w systemie edukacji. Zwracamy się z prośbą, aby wspomniany list został odczytany i przekazany na najbliższych zebraniach z rodzicami. Jednocześnie informujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca do bezpośredniego […]

Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Szanowni Państwo, w nawiązaniu do dyskusji w mediach dotyczącej projektu rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w załączeniu przedstawiam  informację z Ministerstwa Edukacji Narodowej odnoszącą się do najczęstszych zarzutów dotyczących proponowanych zmian w tym zakresie. Załączniki 2017.05.10_Informacja_kształcenie dzieci ze specjalnymi potrzebami_MEN Data: 2017-05-19, rozmiar: 114 KB

Informacja dla dyrektorów oraz rodziców uczniów szkół podstawowych o miejscu realizacji obowiązku szkolnego

Zgodnie z art. 205 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r., Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60) jednostka samorządu terytorialnego może wskazać uczniom klasy III lub klasy VI szkoły podstawowej miejsce realizacji obowiązku szkolnego od roku szkolnego 2017/2018 w publicznej szkole podstawowej, powstałej z przekształcenia […]

Konferencja prasowa w Ministerstwie Edukacji Narodowej dotycząca aktualnego stanu wdrażania reformy edukacji oraz planowanych zmian

28 kwietnia w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyła się konferencja prasowa z udziałem minister Anny Zalewskiej. Przekazane informacje dotyczyły: aktualnego stanu wdrażania reformy edukacji, w tym stanu prac nad nową siecią szkół, rozpoczęcia prekonsultacji dotyczących podstawy programowej do poszczególnych przedmiotów przewidzianych w ramowych planach nauczania dla publicznych szkół ponadpodstawowych (na początek z języka polskiego, matematyki, wiedzy […]

Informacja o zgłaszaniu ofert pracy dla nauczycieli

Uprzejmie przypominam, że z dniem 1 kwietnia 2017 r. weszły w życie przepisy art. 224 w związku z art. 369 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 r. poz.60), zobowiązujące Dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, do zgłaszania kuratorowi oświaty informacji […]

Informacja w sprawie opiniowania arkuszy organizacji publicznych szkół/placówek i publicznych przedszkoli w roku szkolnym 2017/2018.

Szanowni Państwo Marszałek Województwa Podlaskiego, Prezydenci Miast, Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie, Osoby prowadzące publiczne szkoły i przedszkola, Dyrektorzy publicznych przedszkoli, szkół i placówek województwa podlaskiego Informacja o miejscu składania arkuszy Organy prowadzące publiczne szkoły/placówki arkusze organizacji szkoły, przedszkola, placówki składają/przesyłają bezpośrednio do siedziby odpowiednio: Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatury w Łomży i Delegatury w Suwałkach, wg […]

Informacja dotycząca realizacji nowych ramowych planów nauczania dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym od 1 września 2017 r.

Informuję, że w chwili obecnej w resorcie edukacji trwają ostatnie prace legislacyjne związane z umożliwieniem stosowania z dniem 1 września 2017 r. we wszystkich klasach ww. szkoły podstawowej specjalnej ramowych planów nauczania, uwzględniających regulacje zawarte w przepisach nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym dla szkoły podstawowej. Dyrektorzy szkół […]

Pokolenie Dobrej Szkoły – kolejne spoty „programowanie” i „historia”

Pokolenie Dobrej Szkoły – kolejne spoty dotyczące zmian w systemie edukacji. Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprezentowało dwa kolejne spoty wprowadzające w zmiany w systemie edukacji. Pierwszy spot pokazuje w jaki sposób zmiany w oświacie wpłyną na rozwijanie wśród uczniów umiejętności informatycznych, w tym programowania. Nowa podstawa programowa określa wyraźnie, że szkoła ma stwarzać warunki do nabywania […]

Nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej podpisane.

Minister Edukacji Narodowej podpisała nowe rozporządzenia dotyczące: 1. Wskaźników kwoty dotacji celowej na zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych: Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych, Rozporządzenie w sprawie wysokości wskaźników […]