Kategoria: Pomoc materialna

26 kwietnia 2017

XVI edycja programu stypendiów pomostowych

Realizator programu: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości

Cel: wsparcie młodych ludzi ze wsi i małych miast, niezamożnych rodzin w dążeniu do zdobycia wyższego wykształcenia

Adresat: maturzysta 2017, który ukończy szkołę ponadgimnazjalną w 2017 roku oraz:

  • zda dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym
  • zostanie przyjęty w roku akademickim 2017/2018 na I rok dziennych studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich
  • mieszka na wsi lub w miejscowości do 20 tys. mieszkańców
  • pochodzi z niezamożnej rodziny

Termin rekrutacji (on-line): 03.07.2017-18.08.2017

Szczegółowe informacje: regulamin wraz z załącznikami, który dostępny jest na www.stypendia-pomostowe.pl

8 marca 2017

Program stypendialny „Mistrzowie Chemii”

Fundacja „ORLEN- DAR SERCA” zaprasza najzdolniejszych absolwentów gimnazjów na kolejną edycję programu stypendialnego „Mistrzowie Chemii”. Jego celem jest wspieranie osób wykazujących uzdolnienia w dziedzinie chemii oraz zapewnienie im optymalnych warunków kształcenia i rozwoju osobistego.

Rekrutacja do programu rozpocznie się na początku kwietnia 2017 r. za pośrednictwem formularza, który będzie zamieszczony na stronie www.orlendarserca.pl w zakładce Nasza działalność – Programy stypendialne.

Więcej informacji znajduje się w załączniku oraz na stronie: www.orlendarserca.pl

Załączniki

Notka o programie
Data: 2017-03-08, rozmiar: 14 KB
2 stycznia 2017

Relacja z uroczystości wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2016/2017

W dniu 14 grudnia 2016 r. w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku przy ul. Piastowskiej 5 odbyła się Wojewódzka uroczystość wręczenia dyplomów wyróżniającym się w roku szkolnym 2015/2016 uczniom szkół ponadgimnazjalnych, którzy otrzymali stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2016/2017.

Zgromadzonych na uroczystości przywitał Dyrektor VIII Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku Pan Antoni Teodor Grodzki, który poprosił Podlaskiego Kuratora Oświata Panią Jadwigę Mariolę Szczypiń o otwarcie uroczystości.Następnie głos zabrał Wojewoda Podlaski Pan Bohdan Paszkowski. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili również: Pani Wicekurator Bożena Dzitkowska, przedstawiciel Marszałka Województwa Podlaskiego Pani Jolanta Miczejko oraz doradca Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Artur Kosicki.

Uroczystość została uświetniona występami instrumentalno-muzycznymi uczniów VIII Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku.W imieniu stypendystów głos zabrała Ewa Bokiniec uczennica II Liceum Ogólnokształcącego im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku.

W roku szkolnym 2016/2017 stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymało121 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w województwie podlaskim. Stypendium wynosi 258 zł miesięcznie i jest wypłacane w dwóch ratach:

  • pierwsza – do 30 listopada, za okres od września do grudnia,
  • druga – do 30 kwietnia, za okres od stycznia do czerwca.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest przyznawane uczniom szkół dla młodzieży (publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej), których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości, na podstawie osiągnięć uzyskanych
w poprzednim roku szkolnym. Stypendium przyznaje Prezes Rady Ministrów uczniom, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen albo wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. W każdej szkole stypendium PRM może otrzymywać co najwyżej jeden uczeń.

Serdecznie dziękujemy Dyrekcji i społeczności szkolnej VIII Liceum Ogólnokształcącego
im. Króla Kazimierza Wielkiegow Białymstoku za wzorowe przygotowanie szkoły do uroczystości.

Gratulujemy Stypendystom Prezesa Rady Ministrów!

Wojewoda Podlaski przemawia do uczestników uroczystości wręczenia dyplomów stypendystom PRM 14.12.2016
Wojewoda Podlaski i Podlaski Kurator Oświaty wręczają dyplomy stypendystom PRM 14.12.2016
Wicekurator Oświaty wręcza dyplomy stypendystom PRM 14.12.2016-1
Wicekurator Oświaty wręcza dyplomy stypendystom PRM 14.12.2016 -3
uczestnicy uroczystości wręczenia dyplomów stypendystom PRM 14.12.2016
Stypendyści Prezesa Rady Ministrów 14.12.2016-2
Podlaski Kurator Oświaty wręcza dyplomy stypendystom PRM 14.12.2016-2
Podlaski Kurator Oświaty wręcza dyplomy stypendystom PRM 14.12.2016-1
Podlaski Kurator Oświaty otwiera uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom PRM 14.12.2016