Kategoria: Pomoc materialna

8 czerwca 2017

Informacja o stypendium Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2016/2017

Na podstawie art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.) i § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890) proszę o przeprowadzenie w kierowanych przez Państwa szkołach procedury typowania – na podstawie wybitnych osiągnięć uczniów uzyskanych w roku szkolnym 2016/2017 – kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Kandydatami do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych dla młodzieży (publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych), którzy w roku szkolnym 2016/2017 uzyskali wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności wskazane w art. 90i ust.1 w/w ustawy:

 • laureat międzynarodowej olimpiady lub laureat i finalista olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju;
 • laureat konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe;
 • uczeń szkoły ponadgimnazjalnej uzyskujący najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki;
 • uczeń uczestniczący w zajęciach przewidzianych tokiem studiów na podstawie przepisów w sprawie zasad i warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów na kierunkach zgodnych z uzdolnieniami oraz zasad zaliczania tych zajęć;
 • uczeń, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Kandydatami do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą być również absolwenci, którzy ukończyli szkołę w bieżącym roku szkolnym 2016/2017.

Szkoły przeprowadzają procedurę typowania kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zgodnie z zasadami zawartymi w treści  § 3 ust.1–2 w/w rozporządzenia. Rada pedagogiczna szkoły, na podstawie uchwały podjętej po zakończeniu klasyfikacji rocznej i po zasięgnięciu opinii rady szkoły (jeśli została powołana w szkole), przedstawia kuratorowi oświaty wnioski kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w następujących terminach:

 • do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych – w przypadku klas programowo najwyższych,
 • do 10 lipca 2017 r. – w przypadku uczniów pozostałych klas.

Wzór wniosku o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dostępny jest na stronie internetowej kuratorium www.kuratorium.bialystok.pl, w zakładce Rodzice i uczniowie / Pomoc materialna / Informacja o stypendium Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2016/2017.

Zwracam się do dyrektorów szkół o staranne przygotowanie wniosków, w szczególności zwrócenie uwagi na właściwe zaklasyfikowanie i opis osiągnięć według wskazania w nawiasach w każdej z wymienionych we wniosku kategorii osiągnięć oraz udokumentowanie osiągnięć uczniów. Dyrektor szkoły monitoruje poprawność merytoryczną i zgodność danych zawartych we wnioskach kandydatów do stypendium przekazywanych do kuratorium. Wnioski niewłaściwie wypełnione lub niezawierające pełnych informacji i załączonych kopii dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata do stypendium będą negatywnie opiniowane przez Podlaskiego Kuratora Oświaty.

Jednocześnie przypominam, że stypendium Ministra Edukacji Narodowej jest prestiżowym wyróżnieniem przyznawanym szczególnie uzdolnionym uczniom i absolwentom, którzy w danym roku szkolnym odnieśli znaczące sukcesy w pracy dydaktycznej, naukowej czy sportowej. W 2016 roku Minister Edukacji Narodowej doceniła 27 uczniów/absolwentów spośród 185 kandydatów zgłoszonych przez szkoły z województwa podlaskiego. Wśród nich znaleźli się wielokrotni medaliści lub laureaci, którzy w roku szkolnym 2015/2016 odnieśli sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, turniejach czy zawodach sportowych na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Podczas przygotowywania wniosków proszę o przestrzeganie poniższych zasad:

 • wnioski należy wypełnić komputerowo pozostawiając nieuzupełnione pola dotyczące daty oraz podpisu i pieczątki (które wypełnia kurator);
 • w pkt. 3 wniosku (dotyczącym załączników) nie należy dopisywać żadnych innych załączników poza wskazanym we wzorze wniosku;
 • we wniosku należy wpisać osiągnięcia uzyskane tylko w bieżącym roku szkolnym 2016/2017;
 • przy klasyfikowaniu osiągnięć pomocne mogą być wykazy olimpiad, konkursów
  i turniejów zamieszczone na stronie men.gov.pl w zakładkach zwiększanie szans / uczeń zdolny / olimpiady;
 • zawartość wniosku powinna zmieścić się na 2 stronach, jedynie w uzasadnionych przypadkach, kiedy liczba osiągnięć jest duża, dopuszczalna jest większa liczba stron;
 • wnioski należy drukować dwustronnie;
 • do każdego wniosku należy dołączyć – potwierdzone za zgodność z oryginałem – kopie zaświadczeń, dyplomów i innych dokumentów potwierdzających wszystkie osiągnięcia wpisane we wniosku.

Pismo przewodnie zawierające alfabetyczny wykaz kandydatów do stypendium, a także dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za przygotowanie wniosków i upoważnionej do udzielenia wyjaśnień oraz wnioski kandydatów do stypendium z dołączonymi kopiami dokumentów potwierdzających osiągnięcia dyrektor szkoły przekazuje do Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lipca 2017 r. Wnioski, które wpłyną do urzędu po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku pytań wyjaśnień udziela Pani Ewa Piotrowska-Lipska – wizytator w Wydziale Rozwoju Edukacji, telefon: (85) 748 48 10.

Załączniki

Wniosek o stypendium MEN 2017
Data: 2017-06-08, rozmiar: 58 KB
8 czerwca 2017

Informacja o stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2017/2018

Na podstawie art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.) i § 2 ust.1–6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890) proszę o przeprowadzenie
w kierowanych przez Państwa szkołach procedury typowania – na podstawie osiągnięć uczniów uzyskanych w roku szkolnym 2016/2017 – kandydata do stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2017/2018.

Procedurę typowania kandydata do stypendium Prezesa Rady Ministrów przeprowadza każda szkoła ponadgimnazjalna dla młodzieży – publiczna lub niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości (w przypadku zespołu szkół – każda szkoła wchodząca w skład zespołu). W przypadku niewytypowania w szkole kandydata, dyrektor szkoły składa do Podlaskiego Kuratora Oświaty pisemne uzasadnienie tej decyzji (dotyczy to również szkół wchodzących w skład zespołu, a także tych które nie realizują procesów dydaktycznych, a nie zostały jeszcze formalnie zlikwidowane).

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest na dany rok szkolny. Zatem wnioski powinny dotyczyć tych kandydatów, którzy w roku szkolnym 2017/2018 będą uczniami szkoły dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Kandydat do stypendium musi spełniać przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 • otrzymać promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen;
 • wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Szkoły przeprowadzają procedurę typowania kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów z zachowaniem następujących zasad i terminów, zawartych w treści § 2 ust.1–5 w/w rozporządzenia:

 • samorząd uczniowski, a w przypadku gdy nie został utworzony – komisja, w skład której wchodzi od 3 do 5 uczniów wybranych przez ogół uczniów szkoły, przygotowuje dla uczniów spełniających powyższe warunki wnioski o przyznanie stypendium wraz z uzasadnieniem i przekazuje przygotowane wnioski radzie szkoły, a w przypadku gdy nie została utworzona – radzie pedagogicznej w terminie do 21 czerwca 2017 r.;
 • rada szkoły (lub odpowiednio rada pedagogiczna) dokonuje szczegółowej analizy i weryfikacji wniosków pod względem spełniania przez kandydatów warunków wskazanych wyżej oraz zgodności danych zawartych we wnioskach, a następnie wybiera i zatwierdza jednego kandydata do stypendium;
 • dyrektor szkoły przekazuje Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty wniosek o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów zatwierdzony odpowiednio przez radę szkoły lub radę pedagogiczną, lub – w przypadku niewytypowania kandydata do stypendium – przedstawia pisemne uzasadnienie tej decyzji, w terminie do dnia 10 lipca 2017 r.

Wzór wniosku o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2017/2018 dostępny jest na stronie internetowej www.kuratorium.bialystok.pl w zakładce Rodzice i uczniowie / Pomoc materialna / Informacja o stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2017/2018.

Wypełniony komputerowo wniosek wraz z pismem przewodnim, a w przypadku gdy w szkole nie wytypowano kandydata do stypendium uzasadnienie tej decyzji, dyrektor szkoły przekazuje do Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok. W piśmie przewodnim proszę o wskazanie osoby odpowiedzialnej za przygotowanie wniosku i upoważnionej do udzielenia wyjaśnień oraz jej numeru kontaktowego.

W celu usprawnienia dalszych prac związanych z przekazaniem zbiorczej listy kandydatów do Ministerstwa Edukacji Narodowej, uprzejmie proszę o przekazanie wniosków do kuratorium w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r. Wnioski, które wpłyną do urzędu po dniu 10 lipca 2017 r. nie będą rozpatrywane.

W przypadku pytań wyjaśnień udziela Pani Ewa Piotrowska-Lipska – wizytator
w Wydziale Rozwoju Edukacji, telefon: (85) 748 48 10.

Załączniki

Wniosek o stypendium PRM 2017
Data: 2017-06-08, rozmiar: 39 KB
18 maja 2017

Program Żółty Talerz

Fundacja Kulczyk Foundation  zaprasza dzieci do udziału w programie Żółty Talerz, który jest wsparciem dla ogólnopolskiego systemu żywienia dzieci.

Patronat nad programem objął Rzecznik Praw Dziecka.

Fundacja zaprosiła do współpracy w ramach programu Żółty Talerz: Caritas, Banki Żywności, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Polski Czerwony Krzyż i SOS Wioski Dziecięce.

Więcej informacji na stronie: http://zoltytalerz.pl/o-programie/ oraz w załącznikach.

Załączniki

Informacja o programie
Data: 2017-05-18, rozmiar: 3 MB
26 kwietnia 2017

XVI edycja programu stypendiów pomostowych

Realizator programu: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości

Cel: wsparcie młodych ludzi ze wsi i małych miast, niezamożnych rodzin w dążeniu do zdobycia wyższego wykształcenia

Adresat: maturzysta 2017, który ukończy szkołę ponadgimnazjalną w 2017 roku oraz:

 • zda dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym
 • zostanie przyjęty w roku akademickim 2017/2018 na I rok dziennych studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich
 • mieszka na wsi lub w miejscowości do 20 tys. mieszkańców
 • pochodzi z niezamożnej rodziny

Termin rekrutacji (on-line): 03.07.2017-18.08.2017

Szczegółowe informacje: regulamin wraz z załącznikami, który dostępny jest na www.stypendia-pomostowe.pl

2 stycznia 2017

Relacja z uroczystości wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2016/2017

W dniu 14 grudnia 2016 r. w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku przy ul. Piastowskiej 5 odbyła się Wojewódzka uroczystość wręczenia dyplomów wyróżniającym się w roku szkolnym 2015/2016 uczniom szkół ponadgimnazjalnych, którzy otrzymali stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2016/2017.

Zgromadzonych na uroczystości przywitał Dyrektor VIII Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku Pan Antoni Teodor Grodzki, który poprosił Podlaskiego Kuratora Oświata Panią Jadwigę Mariolę Szczypiń o otwarcie uroczystości.Następnie głos zabrał Wojewoda Podlaski Pan Bohdan Paszkowski. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili również: Pani Wicekurator Bożena Dzitkowska, przedstawiciel Marszałka Województwa Podlaskiego Pani Jolanta Miczejko oraz doradca Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Artur Kosicki.

Uroczystość została uświetniona występami instrumentalno-muzycznymi uczniów VIII Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku.W imieniu stypendystów głos zabrała Ewa Bokiniec uczennica II Liceum Ogólnokształcącego im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku.

W roku szkolnym 2016/2017 stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymało121 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w województwie podlaskim. Stypendium wynosi 258 zł miesięcznie i jest wypłacane w dwóch ratach:

 • pierwsza – do 30 listopada, za okres od września do grudnia,
 • druga – do 30 kwietnia, za okres od stycznia do czerwca.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest przyznawane uczniom szkół dla młodzieży (publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej), których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości, na podstawie osiągnięć uzyskanych
w poprzednim roku szkolnym. Stypendium przyznaje Prezes Rady Ministrów uczniom, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen albo wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. W każdej szkole stypendium PRM może otrzymywać co najwyżej jeden uczeń.

Serdecznie dziękujemy Dyrekcji i społeczności szkolnej VIII Liceum Ogólnokształcącego
im. Króla Kazimierza Wielkiegow Białymstoku za wzorowe przygotowanie szkoły do uroczystości.

Gratulujemy Stypendystom Prezesa Rady Ministrów!

Wojewoda Podlaski przemawia do uczestników uroczystości wręczenia dyplomów stypendystom PRM 14.12.2016
Wojewoda Podlaski i Podlaski Kurator Oświaty wręczają dyplomy stypendystom PRM 14.12.2016
Wicekurator Oświaty wręcza dyplomy stypendystom PRM 14.12.2016-1
Wicekurator Oświaty wręcza dyplomy stypendystom PRM 14.12.2016 -3
uczestnicy uroczystości wręczenia dyplomów stypendystom PRM 14.12.2016
Stypendyści Prezesa Rady Ministrów 14.12.2016-2
Podlaski Kurator Oświaty wręcza dyplomy stypendystom PRM 14.12.2016-2
Podlaski Kurator Oświaty wręcza dyplomy stypendystom PRM 14.12.2016-1
Podlaski Kurator Oświaty otwiera uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom PRM 14.12.2016