Kategoria: Prawa ucznia

9 maja 2017

Informacja o realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą przez dzieci przebywające za granicą

Edukacja domowa jest jedną z form nauki, z której korzystają nie tylko dzieci mieszkające w Polsce, ale również te przebywające za granicą.

Na prośbę Fundacji Edukacji Polonijnej informujemy, iż podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Pan Maciej Kopeć, w odpowiedzi na Interpelację nr 11511 podkreślił, że obowiązujące w chwili obecnej przepisy przejściowe pozwalają na przyjmowanie dzieci do szkół w ramach edukacji domowej, na podstawie przepisów Ustawy o systemie oświaty (http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=0831AD7E&view=null). Oznacza to, że każdy wniosek złożony do 31 sierpnia 2017 r. pozostaje w mocy (art. 305 ust. 2 ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe), a każde dziecko przyjęte na podstawie takiego wniosku, będzie mogło realizować obowiązek szkolny poza szkołą zgodnie z przepisami zawartymi w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.