Kategoria: Akredytacja placówek doskonalenia nauczycieli

5 czerwca 2017

Wykaz placówek doskonalenia nauczycieli

WYKAZ PLACÓWEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI POSIADAJĄCYCH AKREDYTACJĘ PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY stan na dzień 31 marca 2016 r. Lp. Nazwa placówki/siedziba Organ prowadzący Decyzja Podlaskiego Kuratora Oświaty o przyznaniu akredytacji Data cofnięcia akredytacji 1. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży Samorząd Województwa Podlaskiego Decyzja Nr NP – 4431/4/05 z dnia 4 kwietnia 2005 roku 2. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli […]

29 grudnia 2016

Informacja o wysokości opłaty akredytacyjnej obowiązującej w 2017 roku – placówki doskonalenia nauczycieli

Zgodnie z Zarządzeniem nr 90/2016 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie wysokości opłat wnoszonych przez placówki doskonalenia nauczycieli, ubiegające się o akredytację na obszarze województwa podlaskiego placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o przyznanie akredytacji wnoszą opłatę w wysokości 993 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote) na rachunek bankowy: Kuratorium Oświaty […]