Kategoria: Akredytacja placówek doskonalenia nauczycieli

29 grudnia 2016

Informacja o wysokości opłaty akredytacyjnej obowiązującej w 2017 roku – placówki doskonalenia nauczycieli

Zgodnie z Zarządzeniem nr 90/2016 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie wysokości opłat wnoszonych przez placówki doskonalenia nauczycieli, ubiegające się o akredytację na obszarze województwa podlaskiego placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o przyznanie akredytacji wnoszą opłatę w wysokości 993 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote) na rachunek bankowy:

Kuratorium Oświaty
ul. Rynek Kościuszki 9
15-950 Białystok
Numer konta: NBP O/O Białystok
22 1010 1049 1004 0722 3100 0000