12 stycznia 2018

Zarządzenie nr 6/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 09 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia ,,Procedury wyrażania zgody na zatrudnianie w przedszkolach i szkołach osób niebędących nauczycielami”

ZARZĄDZENIE NR 6/2018 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 09 stycznia 2018 roku

w sprawie ustalenia „Procedury wyrażania zgody na zatrudnienie  w przedszkolach i szkołach osób niebędących nauczycielami”

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiącego załącznik do  Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września  2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się „Procedurę wyrażania zgody na zatrudnienie w przedszkolach i szkołach osób niebędących nauczycielami”, stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr  58/2014 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 kwietnia 2017 roku w sprawie ustalenia „Procedury dotyczącej wyrażania zgody na zatrudnienie nauczycieli i osób nieposiadających wymaganych kwalifikacji do zatrudnienia w szkołach i placówkach, nad którymi nadzór pedagogiczny sprawuje Podlaski Kurator Oświaty”.

§ 3.  Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

Załączniki