7 czerwca 2018

Informacja dotycząca stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

Działając na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890) przypominamy o zgłoszeniu kandydatów do ww. stypendium zgodnie z art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361) i ww. rozporządzeniem.

Kandydatami do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą być uczniowie szkół publicznych dla młodzieży lub szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży, którzy w roku szkolnym 2017/2018 uzyskali wybitne osiągnięcia edukacyjne, odpowiadające kryteriom wyszczególnionym w art. 90i ustawy o systemie oświaty, w szczególności:

 1. laureaci międzynarodowej olimpiady lub laureaci i finaliści olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju,
 2. laureaci konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe,
 3. uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej uzyskujący najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki,
 4. uczniowie uczestniczący w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów,
 5. uczniowie, którzy uzyskali wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Dokumentację prosimy przygotować zgodnie ze szczegółowymi wskazówkami zamieszczonymi poniżej.

 • wnioski należy wypełnić komputerowo pozostawiając nieuzupełnione pola dotyczące daty oraz podpisu i pieczątki (wypełnia kurator);
 • we wniosku należy wpisać osiągnięcia uzyskane tylko w roku szkolnym 2017/2018;
 • przy klasyfikowaniu osiągnięć pomocne mogą być wykazy olimpiad, konkursów i turniejów zamieszczone na stronie men.gov.pl.;
 • zawartość wniosku powinna zmieścić się na 2 stronach, jedynie w uzasadnionych przypadkach, kiedy liczba osiągnięć jest duża, dopuszczalna jest większa liczba stron;
 • wnioski należy drukować dwustronnie;
 • do każdego wniosku należy dołączyć, potwierdzone za zgodność z oryginałem, kopie zaświadczeń, dyplomów i innych dokumentów potwierdzających wszystkie osiągnięcia wpisane we wniosku.

Prosimy o staranne przygotowanie wniosków, w szczególności zwrócenie uwagi na właściwe zaklasyfikowanie i opis osiągnięć według wskazania w nawiasach w każdej z wymienionych we wniosku kategorii osiągnięć oraz ich udokumentowanie.

Pismo przewodnie zawierające alfabetyczny wykaz kandydatów do stypendium oraz wnioski kandydatów do stypendium z dołączonymi kopiami dokumentów potwierdzających osiągnięcia należy przekazać do Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok, z dopiskiem na kopercie: „Stypendium MEN”, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lipca 2018 r. Wnioski złożone po terminie nie będą uwzględniane.
W celu usprawnienia dalszych prac związanych z przekazaniem zbiorczej listy kandydatów do Ministerstwa Edukacji Narodowej, prosimy o przekazanie wniosków w terminie do dnia 29 czerwca 2018 r.

Przypominamy również o konieczności uzyskania oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ucznia zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie
o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

Sprawy związane z przyznawaniem stypendiów ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania koordynuje Pani Małgorzata Palanis – starszy wizytator w Wydziale Szkół Ponadpodstawowych, Ponadgimnazjalnych i Gimnazjów, tel. 85 748 48 18.

Załączniki

Wniosek stypendium MEN 2018
Data: 2018-06-11, rozmiar: 22 KB