14 lutego 2018

Konferencja „Bezpieczna szkoła – od teorii do praktyki”

Szanowni Państwo, dyrektorzy szkół i placówek, pedagodzy, wychowawcy, nauczyciele z terenu województwa podlaskiego.

Serdecznie zapraszamy na konferencję z udziałem sędzi Anny Marii Wesołowskiej

pt.: „Bezpieczna szkoła – od teorii do praktyki”

poświęconą znaczeniu wczesnej profilaktyki zintegrowanej w budowaniu bezpiecznej szkoły oraz zasadom odpowiedzialności nieletnich. Jej organizacja wpisuje się w realizację „wzmacniania wychowawczej roli szkoły”, jednego z kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 oraz wynika z potrzeby kontynowania działań mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa w szkołach.

Konferencja odbędzie się w dniu 28 lutego 2017 roku, w godz. 10.00 – 13.00 w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Białystok, ul. Mickiewicza 3.

Udział w konferencji będzie możliwy tylko po wcześniejszej rejestracji poprzez formularz zamieszczony poniżej.

Program konferencji

9.30 – 10.00  Rejestracja uczestników

10.00 – 10.20 Otwarcie konferencji.

10.20 – 11.50  Sędzia Anna Maria Wesołowska

  • Znaczenie wczesnej profilaktyki zintegrowanej w budowaniu bezpiecznej szkoły: rola edukacji prawnej, kąciki prawne, symulacje rozpraw sądowych, lekcje wychowawcze w sądzie.
  • Nowe zagrożenia: grooming, zbyt wczesna inicjacja seksualna, cyberprzemoc, Internet, używki; alkohol, narkotyki, dopalacze, e-papierosy.
  • Zasady odpowiedzialności nieletnich.
  • Zachowania, na które mamy obowiązek reagować w ramach procedury „Niebieska karta”.

11.50 – 11.10 Przerwa

11.10 – 13.00 Sędzia Anna Maria Wesołowska

  • Nowe formy przemocy wobec dziecka: eurosieroctwo, zaniedbania, wykorzystywanie dziecka w konflikcie okołorozwodowym.
  • Rodzice a szkoła;
  • obowiązek współpracy w stworzeniu spójnego programu wychowawczo-profilaktycznego;
  • obowiązki szkoły, gdy uczeń wykazuje przejawy demoralizacji np. pali papierosy, spożywa alkohol, wagaruje;
  • obowiązki rodziców wobec dziecka.
  • Mediacja w sprawach nieletnich i mediacja rówieśnicza, jako forma rozwiązywania konfliktów w szkole.

 

Formularz rejestracyjny