1 grudnia 2017

Konferencja pt. „Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianie edukacji włączającej”

W dniu 30 listopada 2017 r., w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim, z inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej, odbyła się konferencja pt. „Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianie edukacji włączającej” zorganizowana przez Wydział Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

Celem spotkania była potrzeba kontynuowania działań dotyczących upowszechniania rozwiązań prawnych oraz dobrych praktyk w zakresie organizacji kształcenia i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zgodnie z przyjętym w roku szkolnym 2017/2018 kierunkiem polityki oświatowej Państwa: „Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty”. Konferencja zorganizowana była dla dyrektorów szkół i placówek oraz nauczycieli odpowiedzialnych za organizację kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Uczestniczyli w niej także Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, przedstawiciele Uniwersytetu w Białymstoku oraz placówek doskonalenia nauczycieli.

Podczas konferencji uczestnicy mogli usłyszeć wystąpienie prof. dr hab. Marka  Konopczyńskiego z Katedry Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu w Białymstoku oraz Pani Marzenny Habib wicedyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie na temat istoty edukacji włączającej w podnoszeniu jakości edukacji wszystkich uczniów. Następnie
Anna Topór dyrektor Wydziału Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku przedstawiła, obowiązujące od 1 września 2017 roku, zmiany w przepisach prawa dotyczące organizacji kształcenia i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ponadto podczas konferencji zaprezentowano przykład dobrej praktyki dotyczący aktywnej formy realizacji działań szkoły z udziałem uczniów, który zaprezentowała Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Kornela Makuszyńskiego w Białymstoku. Na zakończenie odbyła się debata dotycząca zasobów i barier w edukacji włączającej oraz urealnienia inkluzji edukacyjnej w polskiej szkole.

Poruszana podczas konferencji problematyka wywołała duże zainteresowanie środowiska oświatowego. Wzięło w niej udział 210 osób.

Bohdan Paszkowski Wojewoda Podlaski, Bożena Dzitkowska Wicekurator Oświaty, zaproszeni goście
Prowadzący konferencję Danuta Sutkowska, Marek Brzozowski wizytatorzy Wydziału Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku
Bożena Dzitkowska Wicekurator Oświaty
Bohdan Paszkowski Wojewoda Podlaski
Uczestnicy konferencji
Dyrektorzy Wydziałów Kuratorium Oświaty w Białymstoku i placówek doskonalenia nauczycieli
Przedstawiciele Uniwersytetu w Białymstoku i Marzenna Habib Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie
Uczestnicy konferencji
prof.dr hab. Marek Konopczyński Katedra Pedagogiki Specjalnej Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytet w Białymstoku
prof.dr hab. Marek Konopczyński Katedra Pedagogiki Specjalnej Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytet w Białymstoku
Anna Topór Dyrektor Wydziału Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych i Kształcenia Specjalnego
Uczestnicy konferencji
Uczestnicy konferencji
Uczestnicy konferencji
Katarzyna Jemioło-Rabiega wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Białymstoku
prof.dr hab. Marek Konopczyński Katedra Pedagogiki Specjalnej Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytet w Białymstoku
Uczestnicy debaty: przedstawiciele szkoły, rodziców, nadzoru pedagogicznego, Uniwersytetu w Białymstoku, Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie
Uczestnicy debaty
Uczestnicy debaty