18 lipca 2018

Konkurs Ministra Edukacji Narodowej na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Europejskiej Luksemburg I

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

ogłasza konkurs

na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Europejskiej
Luksemburg I (1 etat) 

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Prowadzenie nauczania w języku polskim w klasach 1–5 (dzieci w wieku od 6 do 11 lat) według programów nauczania obowiązujących w Szkołach Europejskich.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:

 1. posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575);
 2. posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej;
 3. posiada znajomość języka angielskiego lub francuskiego na poziomie B2.

 

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:

 1. ukończone formy doskonalenia zawodowego;
 2. doświadczenie w prowadzeniu zajęć z uczniami w klasach łączonych;
 3. znajomość innych języków obcych używanych w Szkołach Europejskich;
 4. znajomość zasad funkcjonowania Szkół Europejskich;
 5. umiejętność korzystania z tablicy interaktywnej i innych pomocy multimedialnych w czasie zajęć;
 6. komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 7. umiejętność organizacji własnego warsztatu pracy, systematyczność w pracy, cierpliwość, wytrwałość i konsekwencja w działaniu;
 8. umiejętność współpracy w środowisku wielokulturowym;
 9. umiejętność autorefleksji oraz ewaluacji wyników swojej pracy na płaszczyźnie dydaktycznej i pedagogicznej;
 10. odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. list motywacyjny;
 2. życiorys przygotowany według formularza Europass-CV;
 3. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i ukończone formy doskonalenia zawodowego;
 4. kopia aktu nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego, mianowanego lub kontraktowego, o ile kandydat posiada stopień awansu zawodowego;
 5. kopie dokumentów potwierdzających znajomość języków obcych;
 6. kopia aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych
  do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela;
 7. oświadczenie kandydata złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2
  do zarządzenia:

  1. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
  2. o niekaralności za umyślne przestępstwo oraz umyślne przestępstwo skarbowe, a także o braku toczącego się postępowania w takiej sprawie;
  3. o niekaralności karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia
   26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.), a także o braku toczącego się postępowania w takiej sprawie.

Dokumenty należy przesyłać w terminie do dnia 20 sierpnia 2018 r. (liczy się data wpływu) na adres: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej Luksemburg I”.

Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu konkursu – przewidywany termin rozmów kwalifikacyjnych 23 sierpnia 2018 r.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (0-22) 622 37 92 lub 622 37 93.


DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Minister Edukacji Narodowej, al. J.Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: z inspektorem można się skontaktować przesyłając informacje na adres mailowy: inspektor@men.gov.pl 
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko nauczyciela w Szkole Europejskiej
 • Informacje o odbiorcach danych: zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz w zakresie obsługi informatycznej przez Centrum Informatyczne Edukacji – jednostki podległe Ministrowi Edukacji Narodowej
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko nauczyciela w Szkole Europejskiej
 • Uprawnienia na podstawie przepisów RODO:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 9 ust. 2 lit. a i b RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie jest stosowane profilowanie; fakt przekazania dodatkowych danych, niewymaganych w ogłoszeniu, uznajemy za wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych danych. 

…………………………
(miejscowość, data)