3 stycznia 2018

Rekrutacja do projektu „Profesjonalni przywódcy…”

Rekrutacja do projektu „Profesjonalni przywódcy w oświacie na terenie województwa podlaskiego”

Rozpoczęła się rekrutacja do projektu „Profesjonalni przywódcy w oświacie na terenie województwa podlaskiego”. Jest on realizowany w ramach Priorytetu II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Wiedza Edukacja Rozwój.

Uczestnikami Projektu są dyrektorzy, wicedyrektorzy, osoby pełniące funkcje kierownicze w publicznych i niepublicznych placówkach instytucji oświaty z terenu gmin wiejskich i wiejskomiejskich z województwa podlaskiego. Partnerem wiodącym projektu jest Towarzystwo AMICUS w Białymstoku. Partnerem projektu jest Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.

Szczegółowe informacje o projekcie i zasadach rekrutacji na stronie:
http://cenv3.bialystok.edu.pl/?q=node/3946

a także w załącznikach.

Załączniki

Zaświadczenie o zatrudnieniu
Data: 2018-01-03, rozmiar: 225 KB
Oświadczenie uczestnika
Data: 2018-01-03, rozmiar: 401 KB
Formularz osobowy
Data: 2018-01-03, rozmiar: 354 KB
Deklaracja współpracy ze szkołą
Data: 2018-01-03, rozmiar: 226 KB
Deklaracja uczestnictwa
Data: 2018-01-03, rozmiar: 354 KB
Informacja o projekcie
Data: 2018-01-03, rozmiar: 212 KB