8 czerwca 2017

Rekrutacja na szkolenia dla pracowników publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych

Zapraszamy Państwa do udziału w dwudniowym szkoleniu dotyczącym wykorzystania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych z obszaru emocjonalno-społecznego TROS-KA oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Szkolenia organizowane są w ramach realizacji projektu pozakonkursowego pn. Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Tematyka szkoleń będzie obejmowała m.in. takie zagadnienia jak:

  • Stosowanie modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych z obszaru emocjonalno-społecznego TROS-KA.
  • Prowadzenie diagnozy funkcjonowania ucznia, jego indywidualnych potrzeb rozwojowych
    i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych z uwzględnieniem założeń diagnozy funkcjonalnej oraz wykorzystania Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF).
  • Opracowywanie dokumentacji związanej z prowadzeniem procesu diagnozy, w tym opinii
    i orzeczeń zawierających wskazania do pracy nauczycieli, specjalistów z dzieckiem.
  • Stosowanie standardów pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych.
  • Prowadzenie procesu postdiagnostycznego po przeprowadzonej diagnozie.

Udział w szkoleniu jak i wszelkie materiały merytoryczne będą bezpłatne.

Osoby zainteresowane szkoleniami prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji, które znajdują się w załączniku: Zasady rekrutacji  dla pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych. 

Zgłoszenia należy składać na załączonym poniżej formularzu najpóźniej do dnia 16 czerwca 2017 r.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail: dsutkowska@kuratorium.bialystok.pl

Osoby do kontaktu:
Danuta Sutkowska 85 748 48 15 Jadwiga Pusz 86 216 56 49.

Załączniki

Oświadczenie uczestnika projektu
Data: 2017-06-08, rozmiar: 101 KB
Formularz zgłoszeniowy
Data: 2017-06-08, rozmiar: 159 KB