13 czerwca 2018

Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2018/2019

Na podstawie art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2017 poz. 2198 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz.U. Nr 106 poz. 890),

stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest na dany rok szkolny. Wnioski powinny dotyczyć tych kandydatów, którzy w roku szkolnym 2018/2019 będą uczniami szkoły dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Kandydatem do stypendium Prezesa Rady Ministrów może być uczeń szkoły publicznej dla młodzieży lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży, który w roku szkolnym 2017/2018 otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej  w jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Z powyższego sformułowania wynika, że aby otrzymać stypendium Prezesa Rady Ministrów, uczeń musi spełniać przynajmniej jeden z niżej podanych warunków:

  • otrzymać promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen,
  • wykazywać szczególne uzdolnienia  w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

W przypadku zespołu szkół każda szkoła dla młodzieży, wchodząca w skład zespołu szkół, ma prawo wytypowania jednego kandydata.

W celu zgłoszenia kandydata do stypendium Prezesa Rady Ministrów należy złożyć odpowiedni wniosek (Załącznik nr 1), który powinien być wypełniony wyłącznie pismem komputerowym. Do wniosku należy dołączyć:

  • informację zawierającą uzasadnienie przyczyn braku kandydata (Załącznik nr 2)  w przypadku szkoły, która nie wytypowała kandydata do stypendium PRM
  • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata (Załącznik nr 3).

W związku z tym, że w bieżącym roku szkolnym roczne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się 22 czerwca 2018 r., apelujemy,  by samorządy uczniowskie  przedstawiły radzie pedagogicznej (lub radzie szkoły), wnioski w terminie umożliwiającym radzie pedagogicznej (lub radzie szkoły) zatwierdzenie jednego kandydata do stypendium.

Dokumentację prosimy przesłać w terminie do 10 lipca 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego) tradycyjną pocztą  ww. dokumentów (podpisanych przez dyrektora szkoły) na adres: Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Rynek Kościuszki 9 z dopiskiem na kopercie: „Stypendium PRM”. Wnioski złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Osobą prowadzącą sprawę w Kuratorium Oświaty w Białymstoku jest starszy wizytator Krzysztof H. Ostrowski tel. 85 748 48 18, e-mail:  kostrowski@kuartorium.bialystok.pl

Załączniki

zalacznik nr 1 wniosek
Data: 2018-06-13, rozmiar: 65 KB
załącznik nr 2
Data: 2018-06-13, rozmiar: 44 KB
zalacznik nr 3
Data: 2018-06-13, rozmiar: 75 KB