11 października 2017

Zasady przyznawania i wydawania legitymacji osobie niepełnosprawnej

1 sierpnia 2017 r. na mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2 0 1 6 r. poz. 2046, ze zm.), zmianie uległy zasady przyznawania i wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej, która uprawnia m. in. do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2 0 1 2 r. poz. 1138, ze zm.), ale też w przypadku wielu jednostek organizacyjnych stanowi podstawę do korzystania z ulg i zniżek w dostępie do świadczonych przez nie usług. Mając na uwadze fakt, że legitymacja osoby niepełnosprawnej jest dokumentem używanym stosunkowo często w tym do uzyskiwania szeregu ulg i zniżek, kierując się wspólną troską o osoby niepełnosprawne zapraszam do zapoznania się z obowiązującymi rozwiązaniami.

Wszelkie informacje o legitymacji oraz przykładowe QR kody znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce Osoby niepełnosprawne pod adresem:

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/art,783,wazne-informacje-dotyczace-legitymacji-osoby-niepelnosprawnej

Jednocześnie informuję, że legitymacje wydane przed dniem 1 września 2017 r. zachowują swoją ważność na czas w nich określony.