Nauczyciele - Doskonalenie naucz
Nauczyciele - Doskonalenie nauczycieli
 

        Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku zaprasza do udziału w kursie uprawniającym do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy w ramach przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa.
        Kurs obejmował będzie 30 godzin zajęć i zakończony zostanie egzaminem.

Planowany termin I kursu: 21-23 maja 2010r. (piątek-niedziela)
Zgłoszenia na kurs do: 30 kwietnia 2010r.
po uzupełnieniu karty zgłoszenia na kurs kwalifikacyjny, wysłaniu listem, faxem lub on-line http://cen.bialystok.pl  (oferta szkoleniowa -formularze zgłoszeniowe -zgłoszenie na kurs kwalifikacyjny). Przy rekrutacji obowiązuje data wpływu zgłoszenia.

Podstawa prawna:
        ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy na podstawie
        ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 27 marca 2009 r.) - art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.-Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.2).
        ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 23 grudnia 2008 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)

        Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2009 r. Nr 139, poz.1132) w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz określonym w tym rozporządzeniu programem planujemy zorganizowanie kursu dla nauczycieli. Zgodnie z ww. rozporządzeniem uczestnik nabywa uprawnienia do prowadzenia zajęć w zakresie udzielania pierwszej pomocy w ramach przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa, zgodnie z wymogami nowej podstawy programowej.
        Kurs będzie prowadzony z wykorzystaniem odpowiedniej bazy i specjalistycznego sprzętu dydaktycznego (określonych w założeniach organizacyjno-programowych): manekin szkoleniowy osoby dorosłej, dziecka 5-7 letniego, niemowlęcia, które to muszą spełniać ściśle określone wymagania (fizjologiczna ruchomość głowy, żuchwy i szyi, model z elektronicznym wskaźnikiem prawidłowej wentylacji, głębokości ucisków mostka, prawidłowego ułożenia rąk na klatce piersiowej itd.). Przynajmniej jeden manekin będzie umożliwiał ocenę ilościową i jakościową prowadzonych czynności resuscytacyjnych z możliwością wydruku. Oprócz manekinów do prowadzenia zajęć posłuży: model drożności dróg oddechowych, defibrylator AED, urządzenie treningowe, zestaw do pozoracji ran itp.
        Kurs kończy się egzaminem w formie sprawdzianu testowego i praktycznego. Do egzaminu może przystąpić osoba, która odbyła wszystkie zajęcia teoretyczne i praktyczne objęte programem szkolenia.
        Zajęcia będą prowadzone przez specjalistów systemu ratownictwa medycznego. Szkolenie realizujemy przy współpracy Centrum Medyczno-Szkoleniowego http://www.ochronamedyczna.pl/

Szczegółowe informacje na stronie: http://cen.bialystok.pl


   
 
Prawa kopiowania Kuratorium Oświaty w Białymstoku   Licznik odwiedzin: 15669156