Legalizacja i nostryfikacja doku

Legalizacja i nostryfikacja dokumentów - Nostryfikacja
 

08-08-2011

Informacja dotycząca nostryfikacji świadectw (dyplomów) szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą:

 1. Podstawa prawna:

  • art. 93 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.);

  • rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą (Dz.U. z 2006 r. Nr 63 poz. 443).

  Zagraniczne świadectwo może być uznane za równorzędne z polskim świadectwem ukończenia określonej szkoły, polskim świadectwem dojrzałości na podstawie odpowiedniej umowy międzynarodowej lub - w przypadku braku umowy w trybie nostryfikacji.

  Jeśli dane świadectwo wydane zostało w okresie obowiązywania danej umowy, jego uznanie następuje automatycznie, na zasadach przewidzianych w umowie, bez obowiązku dokonywania dodatkowo nostryfikacji.

  Wykaz umów dostępny TUTAJ.
   

 2. Świadectwa promocyjne (ukończenia danej klasy lub danego semestru, tj. wydawane w toku edukacji) nie podlegają nostryfikacji. Stanowią one podstawę do kontynuowania nauki w szkole podlegającej polskiemu systemowi oświaty. Decyzję o przyjęciu do odpowiedniej klasy (na odpowiedni semestr) podejmuje dyrektor szkoły.

  Nostryfikacji podlegają świadectwa (dyplomy) potwierdzające ukończenie szkoły za granicą.
   

 3. Za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości, bez obowiązku przeprowadzania nostryfikacji, uznaje się:

  1. dyplomy IB (International Baccalaureate), wydawane przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie;

  2. dyplomy EB (European Baccalaureate), wydawane przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich.
    

 4. Nostryfikacji świadectw uzyskanych za granicą dokonuje kurator oświaty, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o nostryfikację, a w przypadku braku takiego miejsca - kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę instytucji, w której osoba zamierza złożyć świadectwo uzyskane za granicą.
   

 5. Osoba ubiegająca się o nostryfikację świadectwa (dyplomu) szkolnego lub świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą powinna złożyć w Kuratorium Oświaty w Białymstoku osobiście lub listownie następujące dokumenty:

  • Wniosek o nostryfikacje świadectwa uzyskanego za granicą wraz z  oświadczeniem, że świadectwo to nie stanowiło dotychczas przedmiotu postępowania nostryfikacyjnego w Polsce;

  • Oryginał świadectwa albo jego duplikat zalegalizowany przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument, z zastrzeżeniem: jeżeli świadectwo uzyskane za granicą zostało wydane przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938 i 939), osoba ubiegająca się o nostryfikację świadectwa uzyskanego za granicą wraz z wnioskiem, składa oryginał świadectwa albo jego duplikat, albo kopię potwierdzoną notarialnie za zgodność z oryginałem z umieszczoną na dokumencie albo dołączoną apostille.
   W przypadku złożenia kopii świadectwa potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem, należy przedstawić organowi nostryfikacyjnemu do wglądu oryginał świadectwa albo jego duplikat;

  • W przypadku złożenia wniosku o uznanie świadectwa (dyplomu) za równorzędne: świadectwu ukończenia polskiej publicznej zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum, szkoły policealnej do wniosku, należy dołączyć dokument przedstawiający przebieg kształcenia, obejmujący w szczególności wykaz zajęć edukacyjnych ze wskazaniem uzyskanych z nich ocen oraz liczby godzin przeznaczonych na realizację zajęć edukacyjnych;

  • W przypadku złożenia wniosku o uznanie świadectwa (dyplomu) za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości, świadectwo (dyplom) powinno zawierać adnotację stwierdzającą o uprawnieniu do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe do każdego typu szkół wyższych w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo (dyplom). W przypadku braku takiej adnotacji do wniosku należy dołączyć potwierdzenie tego uprawnienia wydane przez:

   • władze oświatowe państwa, w którego systemie edukacji wydano świadectwo,
    albo

   • akredytowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, w którego systemie edukacji wydano świadectwo, albo

   • konsula Rzeczypospolitej Polskiej urzędującego w państwie, w którego systemie edukacji wydano świadectwo;

  • Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez:

  • Kserokopię dokumentu tożsamości - dowodu osobistego, albo paszportu, albo karty pobytu (strona ze zdjęciem i danymi osobowymi);

  • W przypadku, gdy wnioskodawca nie jest osobą, której wydano świadectwo (dyplom) podlegające nostryfikacji – upoważnienie wystawione przez właściciela dokumentu.

Wniosek wraz z kompletem dokumentów można złożyć osobiście w godzinach od 7.30 do 15.30 w pokoju 101 Kuratorium Oświaty w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 9, bądź przesłać pocztą na powyższy adres.

Zaświadczenie stwierdzające o równorzędności świadectwa (dyplomu) można odebrać osobiście w pokoju 101, bądź zostanie przesłane (wraz z oryginałem dostarczonych dokumentów) na wskazany we wniosku adres listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.


   
 
Prawa kopiowania Kuratorium Oświaty w Białymstoku   Licznik odwiedzin: 15669142