23 listopada 2017

Ogólnopolski Konkurs „Myśli Jana Pawła II – Papieża Słowianina”

Podlaski Kurator Oświaty serdecznie zaprasza uczniów klasy II i III dotychczasowych gimnazjów do udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Myśli Jana Pawła II – Papieża Słowianina”. Konkurs jest organizowany we współpracy z Wydziałem Katechetycznym Kurii Metropolitalnej w Białymstoku, Wydziałem Nauczania Kurii Diecezjalnej w Łomży, Wydziałem Nauczania Kurii Diecezjalnej w Ełku, Wydziałem Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej […]

20 listopada 2017

VI Ogólnopolski Konkurs „Normalizacja i ja”

Informujemy, że w roku szkolnym 2017/2018, trwa organizowany przez Polski Komitet Normalizacyjny szósty Ogólnopolski Konkurs „Normalizacja i ja”. W tym roku temat konkursu brzmi: „Normy w ochronie środowiska”. Celem Konkursu jest upowszechnianie wiedzy o normalizacji, zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli, w tym o roli norm technicznych i normalizacji w życiu codziennym. Konkurs jest przeprowadzany […]

17 listopada 2017

Zapraszamy do udziału w konkursie literacko-plastycznym “Olimpiada drogą do Igrzysk”

Zapraszamy do udziału w XXIV Ogólnopolskim Konkursie literacko – plastycznym pt. „0limpiada drogą do Igrzysk”. Obecna tematyka konkursu, tak jak i wszystkie poprzednie propaguje sport, olimpizm, a poprzez wartości fair play również kształtowanie postaw. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie   www.klub2012.com.pl

17 listopada 2017

Konkurs “Polska- Szwecja – między rywalizacją i współpracą”

II Edycja Ogólnopolskiego Konkursu “Polska-Szwecja – między rywalizacją i współpracą” rusza 16.04.2018 r. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych. Honorowy Patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej. Informacje dotyczące organizacji, przebiegu i wyników Konkursu będą przekazywane przez stronę internetową organizatora: www.zamekgolub.pl  oraz telefonicznie pod numerem:  566832455, kom. 609388510.

16 listopada 2017

Ogólnopolski Turniej All-chemiczny

Organizatorem Turnieju jest Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej  w Lublinie. Adresatami Turnieju są uczniowie dotychczasowych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół ponadpodstawowych. Celem Ogólnopolskiego Turnieju All-Chemicznego jest uzupełnienie i pogłębienie wiedzy chemicznej, wykorzystanie jej w praktyce przez młodzież ww. szkół oraz podejmowanie i prowadzenie zespołowych prac badawczych.  Od bieżącego roku  szkolnego, poza nagrodami rzeczowymi,  laureaci […]

16 listopada 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 listopada 2017 roku

15 listopada 2017 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2112) Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. 16 listopada 2017 roku. Treść rozporządzenia

10 listopada 2017

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach mienia ruchomego

Działając na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r.  w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U z 2017 r. poz. 729) informuję, że Kuratorium Oświaty w Białymstoku posiada następujące, zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego do zagospodarowania w drodze nieodpłatnego przekazania innej jednostce, z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych: […]

8 listopada 2017

Informacja dotycząca statutów przedszkoli, szkół i placówek

Szanowni Państwo Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych Przypominamy o konieczności dostosowania statutów kierowanych przez Państwa jednostek do przepisów prawa oświatowego, wynikających ze zmiany ustroju szkolnego. Szczegółowe informacje dotyczące statutów poszczególnych typów szkół i placówek znajdziecie Państwo tutaj.

8 listopada 2017

Zarządzenie nr 91/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 06 listopada 2017 roku

w sprawie powołania Zespołu Akredytacyjnego do oceny działalności placówki ubiegającej się o akredytację na obszarze województwa podlaskiego Na podstawie art. 118 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.), i § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia […]

7 listopada 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

6 listopada 2017r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. z 2017 r., poz. 2043) Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.