12 stycznia 2018

Zarządzenie nr 5/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 09 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia ,,Procedury wyrażania zgody na zatrudnienie w szkołach nauczycieli nieposiadających wymaganych kwalifikacji”

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiącego załącznik do  Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września  2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku zarządza się, co następuje: § 1. Ustala się „Procedurę wyrażania zgody na zatrudnienie w szkołach nauczycieli nieposiadających wymaganych kwalifikacji”, […]

12 stycznia 2018

ZARZĄDZENIE NR 7/2018 z dnia 9 stycznia 2018 r. Podlaskiego Kuratora Oświaty zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim oraz wyznaczenia Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim oraz wyznaczenia Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców. Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 lit. a i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. poz. 1189 ze . zm.) oraz § […]

12 stycznia 2018

Zarządzenie nr 6/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 09 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia ,,Procedury wyrażania zgody na zatrudnianie w przedszkolach i szkołach osób niebędących nauczycielami”

ZARZĄDZENIE NR 6/2018 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 09 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia „Procedury wyrażania zgody na zatrudnienie  w przedszkolach i szkołach osób niebędących nauczycielami” Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiącego załącznik do  Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września  2017 r. w […]

12 stycznia 2018

Monitorowanie pracy akredytowanych placówek za 2017 r.

W związku monitorowaniem warunków i jakości kształcenia prowadzonego przez placówki posiadające akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty, proszę o przekazanie informacji o zrealizowanych w 2017 roku akredytowanych kursach, według załączonego arkusza. Wersję elektroniczną wypełnionego formularza należy przesłać na adres email: epiotrowskalipska@kuratorium.bialystok.pl, a podpisany papierowy wydruk należy złożyć (lub przesłać pocztą) w Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Rynek Kościuszki […]

10 stycznia 2018

Rada Dyrektorów Szkół Zawodowych

W dniu 4 stycznia 2018 r. Minister Edukacji Narodowej Pani Anna Zalewska powołała Radę Dyrektorów Szkół Zawodowych. Celem Rady będzie udział w tworzeniu, konsultowaniu i opiniowaniu rozwiązań organizacyjno-prawnych ukierunkowanych na dostosowanie szkolnictwa branżowego i technicznego do potrzeb polskiej gospodarki oraz wyzwań współczesnego rynku pracy, w szczególności poprzez aktywną współpracę z pracodawcami. Przewodniczącą Rady została Pani […]

10 stycznia 2018

Spotkanie dla organizatorów wypoczynku zimowego w roku 2018

W dniu 18 stycznia 2018 roku o godz. 10.00, w sali konferencyjnej Kuratorium Oświaty w Białymstoku, ul. Runek Kościuszki 9, odbędzie się spotkanie z organizatorami wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży. W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej. Temat spotkania: Organizowanie […]

9 stycznia 2018

ZARZĄDZENIE NR 4/2018 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 08 stycznia 2018 r. w sprawie powołania rejonowych komisji Ponadwojewódzkiego Konkursu Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej dla uczniów dotychczasowych gimnazjów w roku szkolnym 2017/2018

ZARZĄDZENIE NR 4/2018 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 08 stycznia 2018 r. w sprawie powołania rejonowych komisji Ponadwojewódzkiego Konkursu Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej dla uczniów dotychczasowych gimnazjów w roku szkolnym 2017/2018 Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad […]

6 stycznia 2018

Boże Narodzenie

Boże Narodzenie Szanowni Państwo W tym świątecznym czasie, gdy „Bóg się rodzi”, odnajdujemy w sobie dobro, piękno i miłość. Jednoczymy się przy wigilijnym stole pokrzepieni nadzieją. Z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego, proszę przyjąć serdeczne życzenia, aby były one ciepłe, pełne spokoju i radości. Niech Miłość prawdziwie rodzi się w sercach, bo Boże Narodzenie jest w […]

5 stycznia 2018

Ogólnopolski Test Bezpieczeństwa – sprawdzamy, czy dzieci wiedzą jak się zachować w niebezpiecznych sytuacjach.

Organizatorzy IX edycji Programu Akademia Bezpiecznego Puchatka zapraszają szkoły podstawowe wraz z pierwszoklasistami do udziału w Ogólnopolskim Teście Bezpieczeństwa. Celem przedsięwzięcia jest sprawdzenie wiedzy dzieci na temat bezpieczeństwa, udzielania pierwszej pomocy oraz określenie obszarów wymagających dalszej edukacji. Pozwoli to zminimalizować potencjalne zagrożenia, z którymi mogą się zetknąć najmłodsi. W teście może wziąć udział nie tylko […]

5 stycznia 2018

Zarządzenie Podlaskiego Kuratora Oświaty nr 3 z 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 3/2018 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia  5 stycznia  2018 r.        zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia tabeli płacowej dla stanowisk pracy w służbie cywilnej w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Na podstawie §  25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty […]