1 lutego 2017

Zarządzenie Nr 10/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2017 roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do oceny przygotowania pracowników Kuratorium Oświaty w Białymstoku po odbyciu części teoretycznej i praktycznej służby przygotowawczej do należytego wykonywania obowiązków służbowych w korpusie służby cywilnej Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1345) zarządza się co następuje: […]

1 lutego 2017

Podlaskie Wieści Oświatowe – styczeń 2017

W numerze: Reforma systemu oświaty O ustroju szkolnym Nowa struktura szkolnictwa Status prawny dyrektorów, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w związku ze zmianą ustroju szkolnego Kształcenie specjalne w nowym ustroju szkolnym Innowacje i eksperymenty pedagogiczne w świetle nowej ustawy Prawo Oświatowe Realizacja obowiązku szkolnego poza szkołą tzw. edukacja domowa Edukacja zawodowa bliżej rynku pracy  

31 stycznia 2017

Komunikat w sprawie lustracji

Informuję, iż osoby urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r., kandydujące  na stanowisko dyrektora szkoły publicznej w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie, powinny złożyć OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1  do Ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów […]

30 stycznia 2017

VI edycja konkursu na dofinansowanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2017”.

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłasza VI edycję konkursu na dofinansowanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2017”. CentrumPolsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wspiera i finansuje projekty, których integralną częścią są elementy edukacyjne, przybliżające wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz pogłębiające wiedzę o historii i kulturze obu narodów. […]

30 stycznia 2017

Komunikat w sprawie zamówień głównych i uzupełniających na adaptacje podręczników dla uczniów niepełnosprawnych dla klasy III, część III

W aplikacji SIO zostały wygenerowane zamówienia główne na część III wszystkich rodzajów adaptacji podręczników dla uczniów niepełnosprawnych dla klasy III, składającej się z części III a, III b do kształcenia zintegrowanego i klasy III do matematyki. Należy dokonać analizy zamówień – czy są one zgodne z potrzebami Państwa szkoły w zakresie podręczników. Ponadto została uruchomiona […]

30 stycznia 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

27 stycznia 2017 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 170) Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

27 stycznia 2017

Nowe projekty rozporządzeń Ministerstwa Edukacji Narodowej skierowane do konsultacji.

Ministerstwo Edukacji Narodowej skierowało do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych nowe projekty rozporządzeń: projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek, projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz […]

27 stycznia 2017

Konferencja regionalna „EDUinspiracje zawodowe” w Białymstoku 21 lutego 2017 r.

Fundacja Systemu Rozwoju Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+, Kuratorium Oświaty Białymstoku oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej organizują w dniu 21 lutego 2017 r. konferencję „EDUinspiracje zawodowe”poświęconą wyzwaniom edukacji zawodowej i kształcenia praktycznego. Głównym celem konferencji jest przekazanie informacji na temat skutecznego pozyskiwania funduszy europejskich na realizację zadań oświatowych, a także prezentacja dobrych praktyk w ramach projektów […]