3 marca 2017

Zarządzenie Nr 25/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 02 marca 2017 roku

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2016/2017 Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: §1. […]

2 marca 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.

24 lutego 2017 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej […]

2 marca 2017

Zarządzenie Nr 24/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 01 marca 2017 r.

w sprawie powołania Komisji likwidacyjnej składników rzeczowych majątku ruchomego w Delegaturze w Łomży Kuratorium Oświaty w Białymstoku Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 57/2013 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 lipca 2013 r. zmienionego Zarządzeniem Nr 55/2015 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 […]

2 marca 2017

Zarządzenie Nr 23/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 01 marca 2017

w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego do dalszego użytkowania w Delegaturze w Suwałkach Kuratorium Oświaty w Białymstoku Na podstawie § 4 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe ( Dz. […]

1 marca 2017

Zarządzenie Nr 22/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 1 marca 2017 roku

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2016/2017 Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: §1. Powołuję […]

1 marca 2017

Relacja z konferencji „Zmiany w nowej podstawie programowej, a zastosowanie metody EduMX na pierwszym etapie nauczania”

W dniu 15 lutego 2017r. odbyła się konferencja „Zmiany w nowej podstawie programowej, a zastosowanie metody EduMX na pierwszym etapie nauczania”, zorganizowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty i Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. Konferencja adresowana była do dyrektorów szkół i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, w związku  realizacją projektu uruchomionego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej z dniem 1września 2016 r. […]

28 lutego 2017

Ogólnopolski Projekt „Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa”

Od grudnia 2015 r. Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” realizuje – na zlecenie i we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej – ogólnopolski Projekt „Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa”. Jego celem jest upowszechnienie wiedzy o bezpieczeństwie cyfrowym w szkole i rodzinie pośród uczniów i rodziców. Mając na uwadze dużą efektywność działań projektowych w szkołach, które do dziś […]

28 lutego 2017

Zarządzenie Nr 21/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2017 roku

w sprawie zmian w Planie nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017 Na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) oraz § 22 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia […]

28 lutego 2017

Komunikat o lustracji

Osoby urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r., kandydujące na stanowisko dyrektora szkoły publicznej w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie, powinny złożyć OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1a do ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z […]

28 lutego 2017

Zarządzenie Nr 20/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z 27 lutego 2017

w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018, w województwie podlaskim