8 czerwca 2017

Informacja o stypendium Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2016/2017

Na podstawie art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.) i § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890) proszę o przeprowadzenie w kierowanych przez Państwa szkołach procedury typowania – na podstawie wybitnych osiągnięć uczniów uzyskanych w roku szkolnym 2016/2017 – kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Kandydatami do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych dla młodzieży (publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych), którzy w roku szkolnym 2016/2017 uzyskali wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności wskazane w art. 90i ust.1 w/w ustawy:

 • laureat międzynarodowej olimpiady lub laureat i finalista olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju;
 • laureat konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe;
 • uczeń szkoły ponadgimnazjalnej uzyskujący najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki;
 • uczeń uczestniczący w zajęciach przewidzianych tokiem studiów na podstawie przepisów w sprawie zasad i warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów na kierunkach zgodnych z uzdolnieniami oraz zasad zaliczania tych zajęć;
 • uczeń, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Kandydatami do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą być również absolwenci, którzy ukończyli szkołę w bieżącym roku szkolnym 2016/2017.

Szkoły przeprowadzają procedurę typowania kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zgodnie z zasadami zawartymi w treści  § 3 ust.1–2 w/w rozporządzenia. Rada pedagogiczna szkoły, na podstawie uchwały podjętej po zakończeniu klasyfikacji rocznej i po zasięgnięciu opinii rady szkoły (jeśli została powołana w szkole), przedstawia kuratorowi oświaty wnioski kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w następujących terminach:

 • do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych – w przypadku klas programowo najwyższych,
 • do 10 lipca 2017 r. – w przypadku uczniów pozostałych klas.

Wzór wniosku o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dostępny jest na stronie internetowej kuratorium www.kuratorium.bialystok.pl, w zakładce Rodzice i uczniowie / Pomoc materialna / Informacja o stypendium Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2016/2017.

Zwracam się do dyrektorów szkół o staranne przygotowanie wniosków, w szczególności zwrócenie uwagi na właściwe zaklasyfikowanie i opis osiągnięć według wskazania w nawiasach w każdej z wymienionych we wniosku kategorii osiągnięć oraz udokumentowanie osiągnięć uczniów. Dyrektor szkoły monitoruje poprawność merytoryczną i zgodność danych zawartych we wnioskach kandydatów do stypendium przekazywanych do kuratorium. Wnioski niewłaściwie wypełnione lub niezawierające pełnych informacji i załączonych kopii dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata do stypendium będą negatywnie opiniowane przez Podlaskiego Kuratora Oświaty.

Jednocześnie przypominam, że stypendium Ministra Edukacji Narodowej jest prestiżowym wyróżnieniem przyznawanym szczególnie uzdolnionym uczniom i absolwentom, którzy w danym roku szkolnym odnieśli znaczące sukcesy w pracy dydaktycznej, naukowej czy sportowej. W 2016 roku Minister Edukacji Narodowej doceniła 27 uczniów/absolwentów spośród 185 kandydatów zgłoszonych przez szkoły z województwa podlaskiego. Wśród nich znaleźli się wielokrotni medaliści lub laureaci, którzy w roku szkolnym 2015/2016 odnieśli sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, turniejach czy zawodach sportowych na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Podczas przygotowywania wniosków proszę o przestrzeganie poniższych zasad:

 • wnioski należy wypełnić komputerowo pozostawiając nieuzupełnione pola dotyczące daty oraz podpisu i pieczątki (które wypełnia kurator);
 • w pkt. 3 wniosku (dotyczącym załączników) nie należy dopisywać żadnych innych załączników poza wskazanym we wzorze wniosku;
 • we wniosku należy wpisać osiągnięcia uzyskane tylko w bieżącym roku szkolnym 2016/2017;
 • przy klasyfikowaniu osiągnięć pomocne mogą być wykazy olimpiad, konkursów
  i turniejów zamieszczone na stronie men.gov.pl w zakładkach zwiększanie szans / uczeń zdolny / olimpiady;
 • zawartość wniosku powinna zmieścić się na 2 stronach, jedynie w uzasadnionych przypadkach, kiedy liczba osiągnięć jest duża, dopuszczalna jest większa liczba stron;
 • wnioski należy drukować dwustronnie;
 • do każdego wniosku należy dołączyć – potwierdzone za zgodność z oryginałem – kopie zaświadczeń, dyplomów i innych dokumentów potwierdzających wszystkie osiągnięcia wpisane we wniosku.

Pismo przewodnie zawierające alfabetyczny wykaz kandydatów do stypendium, a także dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za przygotowanie wniosków i upoważnionej do udzielenia wyjaśnień oraz wnioski kandydatów do stypendium z dołączonymi kopiami dokumentów potwierdzających osiągnięcia dyrektor szkoły przekazuje do Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lipca 2017 r. Wnioski, które wpłyną do urzędu po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku pytań wyjaśnień udziela Pani Ewa Piotrowska-Lipska – wizytator w Wydziale Rozwoju Edukacji, telefon: (85) 748 48 10.

Załączniki

Wniosek o stypendium MEN 2017
Data: 2017-06-08, rozmiar: 58 KB