8 czerwca 2017

Informacja o stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2017/2018

Na podstawie art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.) i § 2 ust.1–6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890) proszę o przeprowadzenie
w kierowanych przez Państwa szkołach procedury typowania – na podstawie osiągnięć uczniów uzyskanych w roku szkolnym 2016/2017 – kandydata do stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2017/2018.

Procedurę typowania kandydata do stypendium Prezesa Rady Ministrów przeprowadza każda szkoła ponadgimnazjalna dla młodzieży – publiczna lub niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości (w przypadku zespołu szkół – każda szkoła wchodząca w skład zespołu). W przypadku niewytypowania w szkole kandydata, dyrektor szkoły składa do Podlaskiego Kuratora Oświaty pisemne uzasadnienie tej decyzji (dotyczy to również szkół wchodzących w skład zespołu, a także tych które nie realizują procesów dydaktycznych, a nie zostały jeszcze formalnie zlikwidowane).

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest na dany rok szkolny. Zatem wnioski powinny dotyczyć tych kandydatów, którzy w roku szkolnym 2017/2018 będą uczniami szkoły dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Kandydat do stypendium musi spełniać przynajmniej jeden z poniższych warunków:

  • otrzymać promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen;
  • wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Szkoły przeprowadzają procedurę typowania kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów z zachowaniem następujących zasad i terminów, zawartych w treści § 2 ust.1–5 w/w rozporządzenia:

  • samorząd uczniowski, a w przypadku gdy nie został utworzony – komisja, w skład której wchodzi od 3 do 5 uczniów wybranych przez ogół uczniów szkoły, przygotowuje dla uczniów spełniających powyższe warunki wnioski o przyznanie stypendium wraz z uzasadnieniem i przekazuje przygotowane wnioski radzie szkoły, a w przypadku gdy nie została utworzona – radzie pedagogicznej w terminie do 21 czerwca 2017 r.;
  • rada szkoły (lub odpowiednio rada pedagogiczna) dokonuje szczegółowej analizy i weryfikacji wniosków pod względem spełniania przez kandydatów warunków wskazanych wyżej oraz zgodności danych zawartych we wnioskach, a następnie wybiera i zatwierdza jednego kandydata do stypendium;
  • dyrektor szkoły przekazuje Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty wniosek o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów zatwierdzony odpowiednio przez radę szkoły lub radę pedagogiczną, lub – w przypadku niewytypowania kandydata do stypendium – przedstawia pisemne uzasadnienie tej decyzji, w terminie do dnia 10 lipca 2017 r.

Wzór wniosku o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2017/2018 dostępny jest na stronie internetowej www.kuratorium.bialystok.pl w zakładce Rodzice i uczniowie / Pomoc materialna / Informacja o stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2017/2018.

Wypełniony komputerowo wniosek wraz z pismem przewodnim, a w przypadku gdy w szkole nie wytypowano kandydata do stypendium uzasadnienie tej decyzji, dyrektor szkoły przekazuje do Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok. W piśmie przewodnim proszę o wskazanie osoby odpowiedzialnej za przygotowanie wniosku i upoważnionej do udzielenia wyjaśnień oraz jej numeru kontaktowego.

W celu usprawnienia dalszych prac związanych z przekazaniem zbiorczej listy kandydatów do Ministerstwa Edukacji Narodowej, uprzejmie proszę o przekazanie wniosków do kuratorium w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r. Wnioski, które wpłyną do urzędu po dniu 10 lipca 2017 r. nie będą rozpatrywane.

W przypadku pytań wyjaśnień udziela Pani Ewa Piotrowska-Lipska – wizytator
w Wydziale Rozwoju Edukacji, telefon: (85) 748 48 10.

Załączniki

Wniosek o stypendium PRM 2017
Data: 2017-06-08, rozmiar: 39 KB