13 września 2017

Komunikat w sprawie importu danych w SIO

Szanowni Państwo,

W związku z zamieszczonym przez MEN uzupełnieniem informacji nt. importu danych, przekazuję, co następuje:

Jeżeli w dawnym Zespole Szkół istniała, np. szkoła podstawowa i gimnazjum, a obecnie powstała szkoła podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi, to należy utworzyć nową placówkę – szkołę podstawową, zaznaczając, że posiada oddziały gimnazjalne.

Aby dokonać importu danych z zespołu szkół, który ulega likwidacji, do nowo powstałej samodzielnej szkoły, jako plik źródłowy wskazujemy plik zespołu szkół, a importu danych dokonujemy na dotychczasowych zasadach opisanych w zakładce Centrum pomocy SIO / Obsługa programu / Import danych, wybierając zakładki dotyczące poszczególnych szkół.

Jednocześnie informujemy, że w związku z wejściem w życie z dniem 1 września 2017 r. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017. 1575), zmieniającego w zasadniczy sposób opis typów szkół, w których nauczyciel może uczyć, dane z „Tabeli N7 Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela” i „Tabeli N8 Inne kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela” nie importują się.

W związku z powyższym po imporcie pozostałych danych ze starego pliku należy uzupełnić tabele dotyczące kwalifikacji nauczycieli.

Jeżeli importuje się dane o nauczycielach do pliku, w którym są już nauczyciele, to te dane się nadpisują. Żeby tego uniknąć, trzeba rozklikać nauczycieli w pliku, z którego importuje się dane i importować pojedynczych nauczycieli – wtedy ci nauczyciele się dopisują.