12 czerwca 2017

Ważne informacje dotyczące wypoczynku dzieci i młodzieży

Podlaski Kurator Oświaty oraz służby realizujące zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzą szereg działań służących organizowaniu bezpiecznego i atrakcyjnego wypoczynku. W tym celu w województwie podlaskim zostały zorganizowane trzy spotkania dla organizatorów wypoczynku letniego: w Suwałkach, Łomży i Białymstoku. Wzięło w nich udział około 70 organizatorów oraz przedstawiciele  Komendy Wojewódzkiej  Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Wojewódzkiej Policji, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Jednym
z tematów spotkań były poniższe zasady zgłaszania i organizowania bezpiecznego wypoczynku:

 1. Wypoczynek organizowany dla dzieci i młodzieży w celach rekreacyjnych lub regeneracji sił fizycznych i psychicznych, połączony ze szkoleniem lub pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań, uzdolnień lub kompetencji społecznych dzieci i młodzieży, trwający nieprzerwanie co najmniej 2 dni, w czasie ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej, w kraju i za granicą, w szczególności w formie kolonii, półkolonii, zimowiska, obozu i biwaku.
 2. Każda forma wypoczynku – kolonie, obozy, półkolonie, biwaki, wyjazdy oazowe, powinna być zorganizowana zgodnie z przepisami dotyczącymi wypoczynku dzieci i młodzieży, tj.:
  1. ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2016, poz.1943 z późn. zm.),
  2. rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452).
 3. Organizatorem wypoczynku mogą być szkoły i placówki, przedsiębiorcy, osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w celu zarobkowym lub niezarobkowym, takie jak: stowarzyszenia, kluby sportowe, szkoły językowe lub parafie.
 4. Każdy organizator wypoczynku zobowiązany jest zgłosić wypoczynek do kuratorium oświaty:
  1. drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza on-line na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej http://wypoczynek.men.gov.pl,
  2. podpisany wydruk wypełnionego formularza elektronicznego zamieszczonego w bazie wypoczynku należy przesłać do Kuratorium Oświaty w Białymstoku (decyduje data stempla pocztowego) lub dostarczyć osobiście. Możliwe jest również użycie podpisu elektronicznego – wówczas wysłanie wersji papierowej nie jest wymagane.

Baza wypoczynku to zbiór danych o organizatorach wypoczynku i zgłoszonych przez nich formach wypoczynku dzieci i młodzieży. Kurator weryfikuje zgłoszenie i niezwłocznie odsyła do korekty albo akceptuje, zamieszczając w bazie wypoczynku. Służby zobowiązane do pełnienia nadzoru nad organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży w zakresie swoich kompetencji, otrzymują z bazy wypoczynku informację umożliwiającą podjęcie niezbędnych działań nadzorczych. Z bazy korzystają również rodzice, którzy mogą sprawdzić, czy organizator wypoczynku ich dzieci spełnia warunki określone w przepisach prawa.

 1. Zgłoszenia dokonuje się:
  1. najpóźniej 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku w przypadku wypoczynku poza miejscem zamieszkania w kraju,
  2. najpóźniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku w przypadku półkolonii oraz wypoczynku za granicą,
  3. najpóźniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi, np. koniecznością organizowania działań adresowanych do dzieci i młodzieży w związku z negatywnymi skutkami klęsk żywiołowych, organizowanie wypoczynku ze środków publicznych na organizację wypoczynku lub dofinansowanie dla uczestników z rodzin o niskim statusie ekonomicznym.

W przypadku niedopełnienia wyżej wymienionych terminów wydawane będą decyzje administracyjne o odmowie umieszczenia zgłoszenia wypoczynku w bazie. Wypoczynek może się odbyć wyłącznie po umieszczeniu zgłoszenia wypoczynku w bazie wypoczynku,
w przeciwnym razie na organizatora zostanie nałożona kara grzywny.

 1. Zgłoszeniu do bazy wypoczynku nie podlega zamiar zorganizowania wypoczynku przez szkołę lub placówkę, trwający do 3 dni. Dyrektor szkoły lub placówki zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny o zamiarze zorganizowania wypoczynku, przekazując tym organom kartę wypoczynku, której wzór określa rozporządzenie w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.
 2. Organizator zapewnia:
  1. bezpieczne i higieniczne warunki wypoczynku,
  2. kadrę,
  3. dostęp do opieki medycznej,
  4. program wypoczynku i zajęcia dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb uczestników, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności,
  5. żywienie zgodne z zasadami higieny żywienia,
  6. bezpieczne korzystania z wyznaczonych obszarów wodnych,
  7. bezpieczne przebywanie w górach oraz na zorganizowanych terenach narciarskich.
 3. Organizator wypoczynku musi zapewnić uczestnikom opiekę medyczną, np. ustalić dane teleadresowe oraz zakres świadczeń lokalnego ośrodka zdrowia lub zawrzeć umowę
  o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z lekarzem, pielęgniarką lub ratownikiem medycznym.
 4. Kierownikiem wypoczynku może być osoba niekarana, pełnoletnia, z wykształceniem co najmniej średnim, która:
  1. zajmuje kierownicze stanowisko w szkole lub placówce, tj. aktualny dyrektor szkoły lub placówki oświatowej, wicedyrektor, kierownik internatu oraz czynny instruktor harcerski w stopniu co najmniej podharcmistrza, lub
  2. nauczyciel oraz inna osoba posiadająca co najmniej trzyletnie doświadczenie
   w wykonywaniu zadań dydaktyczno – wychowawczych lub opiekuńczo – wychowawczych, uzyskane w okresie ostatnich 15 lat – jeśli ma ukończony kurs dla kierownika wypoczynku.
 5. Wychowawcą wypoczynku może być osoba niekarana, pełnoletnia, z wykształceniem co najmniej średnim, która:
  1. jest nauczycielem,
  2. pracuje w placówkach wsparcia dziennego lub placówkach opiekuńczo – wychowawczych, posiada wykształcenie na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą,
  3. jest instruktorem harcerskim w stopniu co najmniej przewodnika,
  4. ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku.

Osoby, które tytuł trenera i instruktora sportu uzyskały przed 23 sierpnia 2013 r., nie muszą mieć ukończonego kursu dla wychowawców.

 1. Obowiązki kierownika wypoczynku:
  1. kierowanie wypoczynkiem
  2. opracowywanie planu pracy oraz rozkładu dnia podczas wypoczynku i kontrola ich realizacji
  3. ustalenie i przydzielenie szczegółowego zakresu czynności wychowawcom
   i pozostałym osobom prowadzącym zajęcia
  4. kontrola wykonywania obowiązków przez wychowawców i prowadzących zajęcia
  5. zapewnienie uczestnikom wypoczynku właściwej opieki od momentu przejęcia ich od rodziców do czasu ponownego przekazania rodzicom
  6. nadzór i przestrzeganie bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku
  7. zapewnienie uczestnikom wypoczynku korzystania wyłącznie z wyznaczonych obszarów wodnych, w obecności ratownika wodnego i wychowawcy wypoczynku
  8. zapewnienie zróżnicowanej diety uczestnikom wypoczynku
  9. przekazanie organizatorowi niezwłocznie po zakończeniu wypoczynku dziennika zajęć i kart kwalifikacyjnych
  10. udostępnienie na wniosek rodziców kopii karty kwalifikacyjnej uczestnika
  11. nadzór nad realizacją programu
  12. podział uczestników wypoczynku na grupy
 2. Obowiązki wychowawcy:
  1. zapoznanie się z kartami kwalifikacyjnymi uczestników
  2. poinformowanie kierownika o specjalnych potrzebach uczestników wypoczynku
  3. prowadzenie dziennika zajęć
  4. opracowanie planu pracy grupy
  5. organizowanie zajęć zgodnie z rozkładem dnia
  6. realizacja programu
  7. sprawowanie opieki nad uczestnikami w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz innych czynności opiekuńczych
  8. zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom wypoczynku zorganizowanym w grupę
  9. zapewnienie uczestnikom wypoczynku, we współpracy z ratownikiem wodnym, opieki w czasie korzystania z wyznaczonych obszarów wodnych
  10. prowadzenie innych zajęć zleconych przez kierownika wypoczynku
 3. Wzór karty kwalifikacyjnej określony jest w rozporządzeniu w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży – nie należy ich modyfikować. Karta powinna być podpisana przez oboje rodziców lub opiekunów, o ile jest to możliwe.
 4. Błędy najczęściej popełniane przy zgłaszaniu wypoczynku:
  1. brak uzupełnienia informacji o obiekcie i sposobie żywienia,
  2. brak zaznaczenia ukończenia 18 lat przez kierownika oraz wychowawcę
  3. nieaktualne daty zaświadczeń o niekaralności lub wpisywanie dat oświadczeń późniejszych niż data zgłoszenia,
  4. zbyt ogólny program wypoczynku, np. jedno zdanie.

Na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku w zakładce „Wypoczynek” znajdują się bieżące informacje dla organizatorów i uczestników wypoczynku.

Serdecznie  zachęcamy Rodziców do sprawdzania, czy wypoczynek, w którym mają wziąć udział dzieci, został umieszczony w ogólnopolskiej bazie wypoczynku.

Ministerstwo Sportu i Turystyki rekomenduje akcję „Bezpieczna woda”. Jest to edukacyjno-informacyjne przedsięwzięcie dotyczące promowania bezpiecznego zachowania dzieci i młodzieży. Jego odbiorcami są przede wszystkim dzieci i młodzież szkolna, ale także  nauczyciele, wychowawcy, opiekunowie i rodzice. Broszura do pobrania dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki pod linkiem:

http://www.msport.gov.pl/turystyka/akcja-informacyjno-edukacyjna-bezpieczna-woda-2

Przywitanie uczestników spotkania przez Dyrektora Wydziału Rozwoju Edukacji
Przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji
Uczestnicy spotkania (2)
Uczestnicy spotkania (3)
Uczestnicy spotkania (4)
Uczestnicy spotkania
Wystąpienie pracownika Wydziału Rozwoju Edukacji
Wystąpienie przedstawiciela Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej
Wystąpienie przedstawiciela Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej