12 marca 2018

Podstawowe informacje o przyznawaniu akredytacji placówkom doskonalenia nauczycieli

  I. Akty prawne

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, zmiany: Dz. U. z 2017 r. poz. 949 oraz poz. 2203) – w szczególności rozdział 9.
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, zmiany: Dz. U. z 2017 r. poz. 949 oraz poz. 2203) – wszczególności art. 319-321, 365.
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1591).
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. wsprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 227, poz. 2248, zmiany: Dz. U. z 2014 r. poz. 840, Dz. U. z 2016 r. poz. 484 oraz poz. 485).
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. poz. 1658).
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek. (Dz. U. poz. 1611).
 7. Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2017 r. 1257, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 187 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb przyznawania i cofania akredytacji, skład i sposób działania zespołu akredytacyjnego, warunki wynagradzania jego członków oraz wysokość i tryb wnoszenia opłat przez placówki doskonalenia ubiegające się o akredytację, uwzględniając wykaz dokumentów, które placówka doskonalenia jest obowiązana przedstawić kuratorowi oświaty, wymagania dotyczące członków zespołu, zadania przewodniczącego zespołu, sposób oceniania placówki doskonalenia nauczycieli, w tym przeprowadzania wizyty akredytacyjnej, oraz sposób dokumentowania przebiegu prac zespołu.

Zgodnie z art. 365 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 77a ust. 11 ustawy o systemie oświaty zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 187 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, oraz mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów.

 II.  Istota akredytacji i wstępnej akredytacji

Akredytacja stanowi potwierdzenie, że dana placówka zapewnia wysoką jakość prowadzonych form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Jest przyznawana w drodze decyzji kuratora oświaty na okres 5 lat. Przed upływem tego okresu kurator oświaty przeprowadza kolejną ocenę działalności danej placówki w zakresie określonych wymagań.

Wstępna akredytacja jest przyznawana nowotworzonej placówce, która przedstawi statut zgodny z przepisami prawa, zatrudnia wykwalifikowaną kadrę oraz zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki realizacji form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Uzyskanie wstępnej akredytacji jest warunkiem niezbędnym do utworzenia placówki doskonalenia. Kurator oświaty dokonuje oceny działalności placówki posiadającej wstępną akredytację w okresie 2 lat od jej utworzenia. (art. 185 ustawy Prawo oświatowe)

III.  Podmioty uprawnione do ubiegania się o przyznanie akredytacji

O przyznanie akredytacji Podlaskiego Kuratora Oświaty mogą ubiegać się publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli, których siedziba znajduje się na terenie województwa podlaskiego.

Funkcjonujące placówki doskonalenia nauczycieli, które nie posiadają akredytacji są obowiązane uzyskać akredytację na podstawie przepisów rozdziału 9 ustawy – Prawo oświatowe w terminie do dnia 31 sierpnia 2019 r. W przypadku nieuzyskania akredytacji w tym terminie placówka doskonalenia nauczycieli ulega likwidacji z dniem 1 września 2019 r. (art.  320 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe).

Organ lub osoba zamierzające założyć placówkę doskonalenia nauczycieli są obowiązani uzyskać wstępną akredytację. (art. 185 ustawy Prawo oświatowe)

IV.  Wniosek o akredytację może być złożony przez placówkę, która spełnia następujące warunki ( § 184 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe):

 • prowadzi działalność zgodnie z przepisami prawa;
 • organizuje i prowadzi formy doskonalenia zawodowego nauczycieli:
 1. zaspokajające potrzeby nauczycieli, szkół i placówek korzystających z oferty placówki doskonalenia,
 2. sprzyjające rozwojowi zawodowemu nauczycieli, szkół i placówek korzystających z oferty placówki doskonalenia;
 • w planowaniu swojej pracy uwzględnia wnioski z analizy badań nauczycieli, szkół i placówek korzystających z oferty placówki doskonalenia;
 • wykorzystuje zasoby własne i środowiska lokalnego na rzecz rozwoju;
 • opracowała i stosuje system zapewniania jakości oraz systematycznie go doskonali;
 • zatrudnia wykwalifikowaną kadrę;
 • zapewnia wykwalifikowaną kadrę do realizacji form doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 • zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki realizacji form doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 • zapewnia nowoczesną bazę dydaktyczną;
 • prowadzi działalność informacyjną i upowszechnia problematykę doskonalenia nauczycieli.

V. Placówka może uzyskać akredytację, jeżeli (§ 3 rozporządzenia ws. akredytacji):

1) zapewnia wykwalifikowaną kadrę:

 1. a) dyrektor placówki doskonalenia ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, o którym mowa w przepisach w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek,
 2. b) nauczyciele opracowujący i wdrażający programy, o których mowa w pkt 2, mają kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówce doskonalenia nauczycieli, określone w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli,
 3. c) specjaliści niebędący nauczycielami, opracowujący i wdrażający programy, o których mowa w pkt. 2, prowadzą zajęcia zgodnie z posiadanym wykształceniem i doświadczeniem zawodowym;

2) opracowuje i wdraża programy doskonalenia zawodowego nauczycieli, zwane dalej „programami”, oraz przeprowadza ich ewaluację:

 1. a) realizuje wspomaganie szkół i placówek obejmujące:

–  pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły lub placówki,

–  ustalanie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły lub placówki,

–  zaplanowanie form wspomagania i ich realizację,

–  wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania,

 1. b) organizuje oraz prowadzi sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli,
 2. c) systematycznie i w jednolity sposób dokumentuje przebieg procesu planowania i wdrażania oraz ewaluacji realizowanych programów i form doskonalenia,
 3. d) organizuje procesy edukacyjne w sposób sprzyjający rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki,
 4. e) zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki,
 5. f) organizuje procesy edukacyjne, które są efektem współpracy nauczycieli i innych osób realizujących programy,
 6. g) uwzględnia w planowaniu programów wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych;

3) prowadzi działalność informacyjną i upowszechnia problematykę z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli:

 1. opracowuje oraz upowszechnia materiały informacyjne i dydaktyczne w postaci papierowej i elektronicznej,
 2. prowadzi własną stronę internetową i zapewnia nauczycielom możliwość wymiany doświadczeń w postaci elektronicznej;

4) zapewnia nowoczesną bazę dydaktyczną:

 1. pomieszczenia, w których są prowadzone formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, zapewniające jego prawidłowy przebieg i realizację celów programowych,
 2. nowoczesne wyposażenie dydaktyczne umożliwiające stosowanie form i metod pracy wynikających z realizowanych programów,
 3. odpowiednio do potrzeb i specyfiki programu – zapewnia sprzęt komputerowy i dostęp do Internetu,
 4. dostęp do literatury i materiałów przewidzianych w programach,
 5. systematycznie unowocześnianą bazę dydaktyczną, zgodnie z aktualnymi potrzebami i postępem technicznym.

VI. Opłata akredytacyjna

Placówka doskonalenia nauczycieli ubiegająca się o akredytację – z wyjątkiem placówki, która całość kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzi nieodpłatnie – wnosi opłatę akredytacyjną. (art. 184 ust. 5 ustawy Prawo oświatowe)

Placówki z terenu województwa podlaskiego wnoszą opłatę akredytacyjną na rachunek bankowy Kuratorium Oświaty w Białymstoku:

NBP O/O Białystok

22 1010 1049 1004 0722 3100 0000

Opłata nie podlega zwrotowi od chwili złożenia przez dyrektora placówki wniosku o przyznanie akredytacji.

W roku 2018 opłata akredytacyjna wynosi 1 016 zł (słownie: jeden tysiąc szesnaście złotych).

W kolejnych latach kalendarzowych wysokość tej opłaty ustala Podlaski Kurator Oświaty, z uwzględnieniem wskaźnika waloryzacji, a informację o jej wysokości w danym roku kalendarzowym podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

VII.  Wniosek o przyznanie akredytacji (§ 4 rozporządzenia ws. akredytacji):

 1. Wniosek o przyznanie placówce akredytacji skierowany do Podlaskiego Kuratora Oświaty składa dyrektor placówki doskonalenia w uzgodnieniu z organem prowadzącym.
 2. Wnioski można składać osobiście w kancelarii Kuratorium Oświaty w Białymstoku bądź przesłać na adres:

Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok.

 1. Wniosek o przyznanie akredytacji placówce doskonalenia nauczycieli należy sporządzić zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1.
 2. Do wniosku dołącza się:
 • statut placówki doskonalenia;
 • własną ocenę działalności placówki doskonalenia, opracowaną przez dyrektora placówki, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2.
 • uzyskane przez placówkę doskonalenia certyfikaty, nagrody, wyróżnienia lub rekomendacje związane z działalnością placówki w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 • dowód wniesienia opłaty, o której mowa w pkt VI niniejszej informacji albo oświadczenie dyrektora, że placówka doskonalenia całość kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzi nieodpłatnie.
 1. Do wniosku o przyznanie akredytacji można dołączyć informację o ustanowieniu obserwatora, który ma prawo uczestniczyć w pracach zespołu akredytacyjnego jako przedstawiciel organu prowadzącego placówkę doskonalenia. Obserwatorem może być osoba spełniająca jeden z podanych niżej warunków (określonych w § 5 ust. 1 pkt. 2–4 rozporządzenia ws. akredytacji):
  • jest dyrektorem szkoły lub placówki i posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego,
  • jest nauczycielem i posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego oraz udokumentowany dorobek zawodowy w zakresie doskonalenia nauczycieli,
  • jest nauczycielem akademickim i posiada udokumentowany dorobek zawodowy w zakresie doskonalenia nauczycieli,
  • jest nauczycielem zatrudnionym w zakładzie kształcenia nauczycieli i posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego oraz udokumentowany dorobek zawodowy w zakresie kształcenia nauczycieli,
  • jest nauczycielem akademickim i posiada udokumentowany dorobek zawodowy w zakresie kształcenia nauczycieli.

Wzór pisma informującego o ustanowieniu obserwatora należy sporządzić zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3.

VIII. Proces rozpatrywania wniosku obejmuje:

 • Ocenę formalną złożonej dokumentacji – przeprowadzaną przez wyznaczonego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty wizytatora koordynującego akredytację placówek doskonalenia nauczycieli.

W przypadku, gdy złożony wniosek wraz z załącznikami nie spełnia wymogów formalnych, kurator oświaty zwraca się na piśmie do osoby kierującej placówką
o usunięcie stwierdzonych braków w wyznaczonym terminie.

 • Ocenę merytoryczną złożonej dokumentacji – przeprowadzaną przez zespół akredytacyjny. zespół akredytacyjny może zwracać się do osoby kierującej placówką o udzielenie dodatkowych informacji dotyczących działalności placówki w zakresie zgłoszonym do akredytacji.

Jeżeli z wniosku i dołączonych do niego dokumentów wynika, że placówka doskonalenia nie spełnia warunków określonych w § 3 rozporządzenia w sprawie akredytacji, zespół akredytacyjny, po dokonaniu wstępnej oceny działalności placówki, może ustalić ocenę negatywną.

 • Ocenę stanu faktycznego podczas wizyty akredytacyjnej w placówce.
 • Wydanie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania placówce akredytacji.

IX. Zespół akredytacyjny (§ 5 rozporządzenia ws. akredytacji)

Kurator oświaty powołuje zespół akredytacyjny, w skład którego wchodzą:

 • dwaj przedstawiciele kuratora oświaty wyznaczeni spośród pracowników kuratorium oświaty, z których jeden jest przewodniczącym zespołu;
 • dyrektor szkoły lub placówki posiadający stopień nauczyciela dyplomowanego – spośród kandydatów rekomendowanych przez organy prowadzące szkoły lub placówki;
 • nauczyciel dyplomowany albo nauczyciel akademicki, posiadający udokumentowany dorobek zawodowy w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli – spośród kandydatów rekomendowanych przez szkoły wyższe, zakłady kształcenia nauczycieli lub placówki doskonalenia nauczycieli;
 • nauczyciel dyplomowany zatrudniony w zakładzie kształcenia nauczycieli albo nauczyciel akademicki, posiadający udokumentowany dorobek zawodowy w zakresie kształcenia nauczycieli.

Członkowie zespołu akredytacyjnego nie mogą być zatrudnieni w placówce doskonalenia ubiegającej się o akredytację.

W pracach zespołu akredytacyjnego może uczestniczyć, w charakterze obserwatora, przedstawiciel organu prowadzącego placówkę doskonalenia ubiegającą się o akredytację lub inna osoba wskazana przez ten organ spełniająca określone warunki.

X. Wizyta akredytacyjna (§ 6–8 rozporządzenia ws. akredytacji)

Jeżeli wniosek i dołączone do niego dokumenty potwierdzają spełnianie przez placówkę doskonalenia warunków określonych w § 3 rozporządzenia ws. akredytacji, przewodniczący zespołu akredytacyjnego ustala program i termin wizyty akredytacyjnej w siedzibie placówki doskonalenia oraz powiadamia o tym dyrektora placówki i organ prowadzący placówkę, na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem wizyty.

Jeżeli placówka doskonalenia organizuje formy doskonalenia również poza siedzibą, zespół akredytacyjny może przeprowadzić wizytę akredytacyjną także w miejscach, w których te formy doskonalenia są organizowane. W tym przypadku, przewodniczący zespołu akredytacyjnego może wskazać wybrany zakres działalności placówki doskonalenia podlegający ocenie w trakcie wizyty akredytacyjnej oraz wyznaczyć co najmniej dwóch członków zespołu do jej przeprowadzenia.

Po przeprowadzeniu wizyt akredytacyjnych, zespół akredytacyjny na podstawie wniosku i dołączonych do niego dokumentów oraz oceny stanu faktycznego dokonanej w trakcie wizyt akredytacyjnych, dokonuje końcowej oceny i przedstawia ją niezwłocznie kuratorowi oświaty.

Ocena działalności placówki doskonalenia dokonana przez zespół akredytacyjny ma charakter opisowy. Ponadto zawiera stwierdzenie uogólniające czy placówka doskonalenia spełnia warunki określone w § 3 rozporządzenia ws. akredytacji, wymagane do uzyskania akredytacji.

XI. Przyznanie akredytacji placówce

Kurator oświaty przyznaje placówce doskonalenia nauczycieli akredytację, jeżeli na podstawie pozytywnej oceny jej działalności dokonanej przez zespół akredytacyjny stwierdzi, że placówka spełnia warunki określone w § 3 rozporządzenia.

W postępowaniu akredytacyjnym stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, dotyczące terminów oraz trybu odwołań od wydanych decyzji.

XII. Cofnięcie akredytacji placówce

Zgodnie z § 13 rozporządzenia ws. akredytacji, jeżeli kurator oświaty ustali, że placówka doskonalenia, która posiada akredytację, przestała spełniać którykolwiek z warunków określonych w § 3, powiadamia o tym organ prowadzący oraz wyznacza placówce termin usunięcia uchybień nie krótszy niż 14 dni. Kurator oświaty może także zobowiązać placówkę doskonalenia do przedstawienia w tym terminie własnej oceny działalności placówki doskonalenia opracowanej przez dyrektora placówki zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

Jeżeli placówka doskonalenia w terminie wyznaczonym przez kuratora oświaty nie usunie uchybień, kurator oświaty może cofnąć akredytację. Przed cofnięciem akredytacji kurator oświaty może zasięgnąć opinii zespołu akredytacyjnego.

O cofnięciu akredytacji kurator oświaty niezwłocznie powiadamia organ prowadzący placówkę doskonalenia oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Placówka doskonalenia, której kurator oświaty cofnął akredytację, może ubiegać się ponownie o jej przyznanie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dnia cofnięcia akredytacji.

Zgodnie z art. 186 ustawy Prawo oświatowe, kurator oświaty, w drodze decyzji administracyjnej, może cofnąć akredytację, jeżeli stwierdzi niespełnianie przez placówkę doskonalenia warunków wymaganych do uzyskania akredytacji.

Placówka doskonalenia, której cofnięto akredytację, jest obowiązana:

1) w terminie 30 dni od dnia cofnięcia akredytacji wprowadzić roczny program naprawczy;

2) w terminie 30 dni od dnia zakończenia rocznego programu naprawczego poddać się ocenie działalności przeprowadzanej przez kuratora oświaty.

Jeżeli w wyniku przeprowadzonej oceny kurator stwierdzi, że placówka nie spełnia warunków wymaganych do uzyskania akredytacji, to placówka ulega likwidacji.

 

Opracowano wg stanu prawnego na dzień 08 marca 2018 r.

Załączniki