19 maja 2017

List do dyrektorów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych dotyczący handlu ludźmi

W związku z pismem z Ministerstwa Edukacji Narodowej (znak: DKO-WOK.070.3.2017.MK) oraz zbliżającym się okresem wakacyjnym pragnę zwrócić Państwa szczególną uwagę na konieczność uwrażliwienia uczniów w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

Jednym z bardzo poważnych zagrożeń jest handel ludźmi. Narażona na to przestępstwo może być młodzież gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wyjeżdzająca za granicę z zamiarem dłuższego pobytu, zaś w przypadku osób pełnoletnich również w celu podjęcia pracy. Istotą handlu ludźmi jest zniewolenie i wykorzystanie osób w celu osiągniecia korzyści. Jego ofiary doznają różnych form przemocy, a traumatyczne doświadczenia często skutkują trwającymi wiele lat urazami.

Kampanię informacyjną mającą na celu poprawę świadomości zagrożeń wynikających z handlu ludźmi w ramach „Krajowego planu działań przeciwko handlowi ludźmi” koordynuje Departament Polityki Migracyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Na stronie internetowej www.handelludzmi.eu znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące zarówno zjawiska handlu ludźmi, jak i prowadzonej kampanii informacyjnej. Na wskazanej stronie dostępny jest opracowany przez Fundację Dzieci Niczyje scenariusz, który może być wykorzystany podczas zajęć z uczniami.

Mając powyższe na uwadze, zwracam się z prośbą o podjęcie wśród uczniów działań informacyjnych, w szczególności prowadzonych podczas zajęć z wychowawcą. Odpowiednie potraktowanie tego zagrożenia niewątpliwie podniesie świadomość młodzieży i wpłynie na jej bezpieczeństwo.

Na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku pod adresem www.handel.kuratorium.bialystok.pl dostępny będzie formularz on-line, za pośrednictwem którego proszę o zgłaszanie zrealizowanych w szkole inicjatyw (w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r.).