10 kwietnia 2018

Nagrody dla nauczycieli

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielom, za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, przyznawane są nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz Podlaskiego Kuratora Oświaty.

Nagrody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz kuratora oświaty mogą być przyznane nauczycielowi, który:

 1. przepracował w szkole co najmniej 2 lata,
 2. posiada wyróżniającą ocenę pracy,
 3. posiada wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, w tym w realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz w realizacji innych zadań statutowych szkoły, w szczególności w zakresie:
  1. kształtowania najważniejszych umiejętności uczniów określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego, lub
  2. rozwiązywania problemów o charakterze wychowawczym lub socjalnym uczniów, lub
  3. działań innowacyjnych, lub
  4. pracy organizacyjnej na rzecz szkoły, lub
  5. współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym, lub
  6. działań na rzecz oświaty w wymiarze co najmniej regionalnym.

Z wnioskiem o przyznanie nagrody występuje:

 • dyrektor szkoły – dla nauczycieli zatrudnionych w szkole (we wniosku należy umieścić informację o opinii rady pedagogicznej),
 • organ prowadzący szkołę  – dla dyrektora szkoły.

Treść całego wniosku wraz z uzasadnieniem powinna zmieścić się na jednej kartce, dwustronnie.

Druki wniosków do pobrania:

Wzór wniosku o nagrodę Ministra Edukacji Narodowej

Wzór wniosku o nagrodę Podlaskiego Kuratora Oświaty

Wnioski należy składać do Kuratorium Oświaty w Białymstoku, w następujących terminach:

 • do 31 maja 2018 r. o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej,
 • do 30 czerwca 2018 r. o przyznanie nagrody Podlaskiego Kuratora Oświaty.

Wnioski niespełniające wymogów formalnych oraz wnioski złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.

Dodatkowych informacji w sprawach związanych z nagrodami udziela Magdalena Kozłowska – inspektor w Wydziale Kadr i Organizacji, numer tel. (85) 748-48-00.