20 kwietnia 2017

Komunikat dotyczący składania wniosków na realizację działań w ramach programu „Bezpieczna+”

Komunikat dotyczący programu „Bezpieczna+”, w związku przydziałem środków z rezerwy celowej poz. 36 na realizację działań w 2017 r.

Uprzejmie przypominam, że Rada Ministrów uchwałą nr 89/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r. przyjęła Rządowy program wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”, którego głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa uczniów poprzez działania prowadzone we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa, sprzyjające kształtowaniu postaw i nawyków bezpiecznego zachowania.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” (Dz. U. z 2015 poz. 972), dostępnym na stronie: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/972/1, organom prowadzącym publiczne i niepubliczne szkoły, może być udzielone wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa.

Pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 6 kwietnia 2017 r. zostały przyznane środki z rezerwy celowej poz. 36 z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Programie w województwie podlaskim w kwocie 175 386 zł.

Wsparcie finansowe może być udzielone organom prowadzącym szkoły, z wyłączeniem przedszkoli, szkół policealnych, pomaturalnych oraz szkół dla dorosłych, na realizację działań ułatwiających współdziałanie z podmiotami, o których mowa w art. 2a ust. 1 i art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, których celem jest kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły, oraz zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia tych działań.

Jednocześnie informuję, że organ prowadzący szkołę może otrzymać wsparcie finansowe jeden raz w odniesieniu do danej szkoły, przy czym w przypadku szkoły posiadającej organizacyjnie podporządkowaną szkołę filialną również jeden raz w odniesieniu do szkoły filialnej. Warunkiem udzielenia wsparcia finansowego organowi prowadzącemu szkołę jest zapewnienie przez organ prowadzący własnego wkładu finansowego w wysokości co najmniej 20 % kosztów realizacji zadania.

W przypadku nieuwzględnienia wniosków organu prowadzącego złożonych w 2015 r. lub 2016 r. o udzielenie wsparcia finansowego w odniesieniu do danej szkoły, organ ten może ponownie złożyć wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w odniesieniu do tej szkoły. Ponadto organ prowadzący może ponownie złożyć wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w odniesieniu do szkoły, która poprzednio, z przyczyn od niej niezależnych, zwróciła wsparcie finansowe.

Wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na realizację działań przewidzianych Programem w roku szk. 2017/2018 należy złożyć w terminie do dnia 1 czerwca 2017 r.:

  • w przypadku szkół, których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego, osoba prawna inna niż jednostki samorządu terytorialnego, osoba fizyczna – ww. organy prowadzące szkoły składają wnioski pocztą na adres:

Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
ul Rynek Kościuszki 9,
15-095 Białystok

lub bezpośrednio w sekretariacie Kuratorium Oświaty w Białymstoku,

z dopiskiem na kopercie „Bezpieczna+ 2017”, przy czym podana data jest terminem wpływu wniosków do Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

  • w przypadku szkół, dla których organem prowadzącym jest minister – dyrektorzy szkół, składają wnioski do właściwego ministra.

Składającym wnioski przypominam, że adresatem dotacji powinna być konkretna szkoła (także, jeśli znajduje się w zespole szkół) a zaplanowane wydatki powinny dotyczyć roku kalendarzowego 2017.

Osobą upoważnioną do udzielania informacji w sprawie programu jest Pani Małgorzata Lipińska tel. (85) 748 48 40, wizytator Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

Załączniki

wzór wniosku organu prowadzącego szkoły
Data: 2017-04-20, rozmiar: 123 KB