9 lutego 2018

Komunikat dotyczący tytułu honorowego Profesora Oświaty

Uprzejmie informuję, że termin składania wniosków o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty upływa z dniem 28 lutego 2018 r.

Dokumenty składa:

  1. sam kandydat
  2. w stosunku do nauczyciela – dyrektor szkoły
  3. w stosunku do dyrektora szkoły – organ prowadzący.

Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy przesyłać na adres Kuratorium Oświaty w Białymstoku: Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok lub składać bezpośrednio w siedzibie Kuratorium.

Procedura wyłonienia kandydatów do nadania tytułu honorowego profesora oświaty stanowiąca załącznik do Zarządzenia Nr 111/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia

11 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia „Procedury wyłonienia kandydatów do nadania tytułu honorowego profesora oświaty” oraz wersja elektroniczna wniosku i uzasadnienia znajdują się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku:

Procedura wyłonienia kandydatów do nadania tytułu honorowego profesora oświaty

Załączniki nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Przez kandydata należy rozumieć nauczyciela dyplomowanego, zatrudnionego w publicznej lub niepublicznej szkole lub placówce oraz placówce doskonalenia nauczycieli (w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe), z siedzibą na obszarze województwa podlaskiego, który spełnia łącznie następujące warunki:

  • posiada co najmniej dwudziestoletni okres pracy w zawodzie nauczyciela, w tymco najmniej dziesięcioletni okres pracy jako nauczyciel dyplomowany,
  • ma znaczący i uznany dorobek zawodowy,
  • złożył wniosek lub został zgłoszony do nadania tytułu honorowego profesora oświaty.