4 sierpnia 2017

Aktywna tablica – progam przyjęty przez Radę Ministrów

19 lipca br. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”. W ramach programu publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe zostaną wyposażone w tablice interaktywne, projektory, głośniki czy interaktywne monitory dotykowe.

Na program w latach 2017-2019 przewidziana jest łączna kwota 224 mln zł z budżetu państwa, z czego 84 mln zł w 2017 r. oraz 70 mln zł w 2018 r. i 70 mln  zł w 2019 r. Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa  i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.

Podstawowym wymaganiem dla szkoły lub szkoły za granicą przystępującej do programu jest posiadanie dostępu do internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s.

O środki na zakup pomocy dydaktycznych mogą występować:

  • publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej,
  • szkoły i zespoły szkół oraz szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działające w ramach Ośrodka Rozwoju Edukacji Polskiej za Granicą,
  • publiczne szkoły podstawowe w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości.

Harmonogram Programu w roku 2017:

  • szkoły wnioskują o udział w Programie do organów prowadzących – do 31 sierpnia br. (w tym roku dyrektor szkoły nie ma obowiązku zasięgnięcia opinii rady pedagogicznej),
  • organy prowadzące składają wnioski ze szkół do Podlaskiego Kuratora Oświaty (z up. Wojewody Podlaskiego)  – do 15 września br.,
  • kwalifikacja wniosków nastąpi do 27 września br.,
  • przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych do końca października 2017 r.

Kwota wsparcia finansowego:

Szkoła będzie mogła otrzymać 14 tys. zł jako maksymalną kwotę na zakup pomocy dydaktycznych. W przypadku maksymalnego wsparcia finansowego, organ prowadzący szkołę – z wyjątkiem szkół prowadzonych przez ministrów – będzie miał obowiązek wnieść wkład własny w kwocie 3,5 tys. zł. Całkowita wartość zadania dla szkoły wyniesie w sumie 17,5 tys. zł (wsparcie finansowe 14 tys. zł + wkład własny 3,5 tys. zł).

Za wkład własny uważa się:

  • wkład finansowy, który został przeznaczony przez organ prowadzący szkołę na zakup pomocy dydaktycznych objętych wnioskiem o udział w Programie, wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w Programie,
  • sprzęt komputerowy i urządzenia TIK wykorzystywane jako inne pomoce dydaktyczne, zakupione w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w Programie.

Szczegółowe informacje na temat Programu oraz wzory wniosków dla szkół oraz organów prowadzących zostały opublikowane na stronie MEN pod linkiem: https://men.gov.pl

Załączniki

Uchwała Rady Ministrów
Data: 2017-08-04, rozmiar: 835 KB
rozporządzenie
Data: 2017-08-04, rozmiar: 286 KB
wzór wniosku dyrektora szkoły
Data: 2017-08-04, rozmiar: 83 KB