26 lipca 2017

Informacja dotycząca podejmowania uchwał w sprawie przekształcenia szkół (uchwały deklaratoryjne).

Szanowni Państwo Przewodniczący Rady Powiatu, Rady Miasta, Rady Gminy

Ze względu na kalendarz planowanych posiedzeń Rad Powiatów, Miast i Gmin, uprzejmie przypominam o przyjęciu w porządku obrad punktu tematycznego, dotyczącego podjęcia uchwał w sprawie przekształcenia sześcioletnich szkół podstawowych, zasadniczych szkół zawodowych, szkół specjalnych przyspasabiających do pracy, szkół policealnych, szkół podstawowych dla dorosłych, których kształcenie obejmuje  klasę VII i VIII oraz zespołów szkół i szkół policealnych.

Stosownie do art. 117 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 z późn. zm.), z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa szkoła podstawowa staje się ośmioletnią szkołą podstawową, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasową sześcioletnią szkołę podstawową, w terminie do dnia 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, stwierdza jej przekształcenie w ośmioletnią szkołę podstawową. Uchwała ta stanowi akt założycielski ośmioletniej szkoły podstawowej w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo oświatowe.

Zgodnie z art. 162 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa zasadnicza szkoła zawodowa staje się branżową szkołą I stopnia, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasową zasadniczą szkołę zawodową, w terminie do dnia 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, stwierdza jej przekształcenie w branżową szkołę I stopnia. Uchwała, o której mowa stanowi akt założycielski branżowej szkoły I stopnia w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo oświatowe.

Zgodnie z art. 172 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, z dniem 1 września 2017 r. tworzy się szkołę specjalną przysposabiającą do pracy, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy – Prawo oświatowe.

Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi staje się szkołą specjalną przysposabiającą do pracy, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy – Prawo oświatowe.  Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasową szkołę specjalną przysposabiającą do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w terminie do dnia 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, stwierdza jej przekształcenie w szkołę specjalną przysposabiającą do pracy, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy – Prawo oświatowe. Uchwała, o której mowa, stanowi akt założycielski szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo oświatowe.

Zgodnie z art. 174 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe z dniem 1 września 2017 r. tworzy się szkołę policealną, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe.

Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa szkoła policealna staje się szkołą policealną, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasową szkołę policealną, w terminie do dnia 30 listopada 2017r., w drodze uchwały, stwierdza jej przekształcenie w szkołę policealną, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe. Uchwała, o której mowa, stanowi akt założycielski szkoły policealnej w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo oświatowe.

Zgodnie z art. 176 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa szkoła podstawowa dla dorosłych, której kształcenie obejmuje klasę VI szkoły podstawowej, staje się szkołą podstawową dla dorosłych, której kształcenie obejmuje  klasę VII i VIII.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasową szkołę podstawową dla dorosłych, której kształcenie obejmuje klasę VI szkoły podstawowej, w terminie do dnia 30 listopada 2017r., w drodze uchwały, stwierdza jej przekształcenie w szkołę podstawową dla dorosłych, której kształcenie obejmuje  klasę VII i VIII.

Uchwała, o której mowa, stanowi akt założycielski szkoły podstawowej dla dorosłych,  której kształcenie obejmuje  klasę VII i VIII w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo oświatowe.

Zgodnie z art. 191 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, z dniem 1 września 2017 r. zespół publicznych szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, staje się ośmioletnią szkołą podstawową.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasowy zespół publicznych szkół, w terminie do dnia 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, stwierdza jego przekształcenie w ośmioletnią szkołę podstawową. Uchwała ta stanowi akt założycielski ośmioletniej szkoły podstawowej w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo oświatowe.

Zgodnie z art. 196 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, z dniem 1 września 2017 r. zespół publicznych szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowe  gimnazjum i dotychczasowa zasadnicza szkoła zawodowa, staje się branżową szkołą I stopnia, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit c ustawy – Prawo oświatowe.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasowy zespół publicznych szkół, w terminie do dnia 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, stwierdza jego przekształcenie w branżową szkołę I stopnia. Uchwała ta stanowi akt założycielski branżowej szkoły I stopnia w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo oświatowe.

Wobec powyższego, uchwały stwierdzające przekształcenie z mocy prawa wymienionych szkół powinny być podjęte po 1 września 201