12 stycznia 2018

Monitorowanie pracy akredytowanych placówek za 2017 r.

W związku monitorowaniem warunków i jakości kształcenia prowadzonego przez placówki posiadające akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty, proszę o przekazanie informacji o zrealizowanych w 2017 roku akredytowanych kursach, według załączonego arkusza.

Wersję elektroniczną wypełnionego formularza należy przesłać na adres email: epiotrowskalipska@kuratorium.bialystok.pl, a podpisany papierowy wydruk należy złożyć (lub przesłać pocztą) w Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok, w terminie do 31 stycznia 2018 roku.

W przypadku pytań należy kontaktować się z Panią Ewą Piotrowską-Lipską – wizytatorem w Wydziale Szkół Ponadpodstawowych, Ponadgimnazjalnych i Gimnazjów w Kuratorium Oświaty w Białymstoku, tel. 85-748-48-15.

Załączniki