29 listopada 2017

„NAUCZYCIEL – INNOWATOR” – konkurs Ministra Edukacji Narodowej

Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkurs „NAUCZYCIEL – INNOWATOR”, skierowany do nauczycieli publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, nauczycieli szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej oraz nauczycieli publicznych szkół podstawowych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości.

Celem Konkursu jest wyłonienie laureatów — nauczycieli, którzy przygotują najlepszy scenariusz zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK oraz pomocy dydaktycznych określonych w rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 –„Aktywna tablica”.

Warunkami  konkursu są objęte wszystkie szkoły, nie tylko te, które wzięły udział  Programie Aktywna tablica  w 2017 r. 

Konkurs polega na przygotowaniu przez szkołę filmu (nie przekraczającego 15 minut) przedstawiającego scenariusz zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK oraz pomocy określonych w rządowym programie Aktywna tablica.

Zgłoszenia Nauczyciela-Innowatora dokonuje dyrektor szkoły do dnia 22 grudnia 2017 r. na adres poczty elektronicznej Kuratorium Oświaty w Białymstoku:

kuratorium@kuratorium.bialystok.pl.

Każdy Zgłaszający może zgłosić jeden film, wykonany samodzielnie na potrzeby Konkursu. Filmy zgłaszane do Konkursu nie mogą być przedmiotem zgłoszeń w innych konkursach. Zgłaszający zamieszcza Film w wybranym miejscu, podając w zgłoszeniu  link do strony, na której ten film się znajduje.

Zgłoszenie musi zawierać:

  1. tytuł scenariusza filmu;
  2. link do strony, na której znajduje się film;
  3. imię/imiona i nazwisko Nauczyciela-Innowatora zgłoszonego do Konkursu;
  4. pełną nazwę szkoły w której zatrudniony jest Nauczyciel-Innowator;
  5. informację dotyczącą nauczanego przedmiotu, stanowisko pracy;
  6. imię i nazwisko, e-mail i numer telefonu osoby zgłaszającej film do Konkursu;
  7. uzasadnienie zawierające maksymalnie 2000 znaków, dlaczego zgłoszony nauczyciel powinien otrzymać tytuł „Nauczyciel -Innowator”;
  8. skan oświadczenia o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora Konkursu autorskich praw majątkowych do filmu (Wzór oświadczenia określa załącznik nr 1 do Regulaminu),
  9. skan zgody/zgód osób występujących w filmie na nieodpłatne wykorzystanie ich wizerunku i wypowiedzi za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych we wszelkich działaniach promocyjnych Organizatora.

Komisja konkursowa, powołana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty, wyłania spośród wszystkich uczestników konkursu jednego laureata. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 29 grudnia 2017 r.

Laureat otrzyma tytuł „NAUCZYCIEL-INNOWATOR” oraz nagrodę rzeczową Ministra Edukacji Narodowej. Rozdanie nagród nastąpi podczas gali finałowej w Warszawie. O jej terminie laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora telefonicznie oraz za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego w zgłoszeniu konkursowym.

Szczegółowych informacji o konkursie udziela Pan Krzysztof Sochoń – starszy wizytator Wydziału Przedszkoli i Szkół Podstawowych (email:ksochon@kuratorium.bialystok.pl; tel.: 85 748 48 22).

Załączniki