28 maja 2018

Uwaga! Zmienione wzory sprawozdań obowiązujące za rok 2017 z realizacji Programu Aktywna tablica dla dyrektorów szkół, organów prowadzących oraz sprawozdanie dla wojewodów/ministrów.

Uwaga! Zmienione wzory sprawozdań obowiązujące za rok 2017 z  realizacji Programu Aktywna tablica dla dyrektorów szkół, organów prowadzących oraz sprawozdanie dla wojewodów/ministrów.

Ministerstwo Edukacji Narodowej udostępniło zmienione wzory sprawozdań obowiązujące za rok 2017 z  realizacji Programu Aktywna tablica:

  • dla dyrektorów szkół,
  • organów prowadzących (wraz z dwoma załącznikami),
  • oraz sprawozdanie dla wojewodów/ministrów.

Sprawozdania są dostępne na stronie www Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem: https://men.gov.pl/finansowanie-edukacji/aktywna-tablica/aktywna-tablica-zalozenia-do-projektu-programu-rzadowego.html

Sprawozdanie obowiązane są złożyć szkoły oraz organy prowadzące objęte wsparciem finansowym w roku 2017 w następujących terminach do dnia:

15 czerwca 2018 r. szkoły do organu prowadzącego,
30 czerwca 2018 r. organy prowadzące do Podlaskiego Kuratora Oświaty (zgodnie z porozumieniem zawartym przez Wojewodę Podlaskiego i Podlaskiego Kuratora Oświaty).

Organy prowadzące sprawozdanie w wersji papierowej składają w Kuratorium Oświaty w Białymstoku, 15-950 Białystok, Rynek Kościuszki 9. Natomiast ich wersje elektroniczne (w formacie .doc i .xls) prosimy przesłać na adres poczty elektronicznej starszego wizytatora Krzysztofa Sochonia – ksochon@kuratorium.bialystok.pl.