2 listopada 2016

Duplikaty świadectw, dyplomów, indeksów

Co należy przygotować?

Należy przygotować:

 1. wniosek o wydanie duplikatu świadectwa;

 2. dowód wniesienia opłaty;

 3. kserokopię dokumentu tożsamości;

 4. upoważnienie wystawione przez właściciela dokumentu – w przypadku,
  gdy wnioskodawca nie jest osobą, na którą wydano oryginał świadectwa.

Jakie dokumenty trzeba wypełnić?

Należy wypełnić wniosek o wydanie duplikatu świadectwa, a w
przypadku, gdy wnioskodawca nie jest osobą, na którą wydano oryginał
świadectwa, także upoważnienie wystawione przez właściciela
dokumentu.

Ile należy zapłacić?

Opłata za wydanie duplikatu świadectwa wynosi 26 zł od jednego
dokumentu.

Opłatę należy wnieść przelewem na rachunek bankowy w Narodowym Banku
Polskim numer: 22 1010 1049 1004 0722 3100 0000
Odbiorca:
Kuratorium Oświaty w Białymstoku
ul. Rynek Kościuszki 9
15-950 Białystok
Tytułem: opłata za duplikat świadectwa

Gdzie i kiedy można załatwić sprawę?

Sprawę można załatwić:

 • osobiście lub przez
  osobę trzecią
  (z upoważnieniem) w siedzibie urzędu, ul. Rynek
  Kościuszki 9, 15-950 Białystok, pokój 104, od poniedziałku do
  piątku w godz. 7.30 – 15.30 lub

 • korespondencyjnie
  – wniosek należy przesłać pocztą na w/w adres, również z zagranicy.
  Do wniosku należy koniecznie dołączyć:

  • dowód
   wniesienie opłaty (kopię przelewu bankowego);

  • kserokopię dokumentu
   tożsamości;

  • w przypadku, gdy
   wnioskodawca nie jest osobą, na którą wydano oryginał
   świadectwa, upoważnienie wystawione przez właściciela dokumentu.

Jaki jest czas realizacji?

Wnioski są rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, a w przypadku
sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego – nie później niż w
ciągu miesiąca.

Kiedy można odebrać duplikat?

Wystawiony duplikat:

 • można odebrać
  osobiście
  w siedzibie urzędu, pokój 104, od
  poniedziałku do
  piątku w godz. 7.30 – 15.30 (po uprzedniej informacji
  telefonicznej
  ) lub

 • zostanie przesłany
  na wskazany we wniosku adres listem poleconym za potwierdzeniem
  odbioru.

Informacje dodatkowe

Podlaski Kurator Oświaty wydaje duplikaty świadectw, dyplomów,
indeksów w przypadku likwidacji lub przekształcenia szkół
publicznych prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz
szkół niepublicznych z obszaru województwa podlaskiego.

Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 7 września
  1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.
  zm.);

 2. Rozporządzenie Ministra
  Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw,
  dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz.
  624 z późn. zm.).