2 listopada 2016

Legalizacja dokumentów

Co należy przygotować?

Należy przygotować:

 1. wniosek o legalizację
  świadectwa;

 2. oryginał świadectwa
  przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą;

 3. dowód wniesienia opłaty;

 4. upoważnienie wystawione
  przez właściciela dokumentu – w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest
  osobą, na którą wydano oryginał świadectwa.

Jakie dokumenty trzeba wypełnić?

Należy wypełnić wniosek o legalizację świadectwa, a
w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest osobą, na którą wydano oryginał
świadectwa, także upoważnienie wystawione przez właściciela dokumentu.

Ile należy zapłacić?

Opłata skarbowa za legalizację świadectwa wynosi 26 zł od jednego dokumentu.
Opłatę należy wnieść przelewem na rachunek bankowy w Narodowym Banku
Polskim numer: 22 1010 1049 1004 0722 3100 0000
Odbiorca:
Kuratorium Oświaty w Białymstoku
ul. Rynek Kościuszki 9
15-950 Białystok
Tytułem: opłata za legalizację świadectwa

Gdzie i kiedy można załatwić sprawę?

Sprawę można załatwić:

 • osobiście lub przez osobę trzecią (z upoważnieniem) w siedzibie
  urzędu, ul. Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok, pokój 104, od poniedziałku do piątku
  w godz. 7.30 – 15.30 lub

 • korespondencyjnie – wniosek należy przesłać pocztą na w/w adres,
  również z zagranicy.

  Do wniosku należy koniecznie dołączyć:

  • oryginał świadectwa
   przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą;

  • dowód wniesienie
   opłaty (kopię przelewu bankowego);

  • w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest osobą, na którą wydano oryginał
   świadectwa, upoważnienie wystawione przez właściciela dokumentu.

Jaki jest czas realizacji?

Wnioski są rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, a w
przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego – nie później
niż w ciągu miesiąca.

Kiedy można odebrać zalegalizowany dokument?

Zalegalizowane świadectwa:

 • można odebrać osobiście w siedzibie urzędu, pokój 104, od poniedziałku
  do piątku w godz. 7.30 – 15.30 (po uprzedniej informacji telefonicznej)
  lub

 • zostaną przesłane na wskazany we wniosku adres listem poleconym za
  potwierdzeniem odbioru.

Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie
  oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.
  U. Nr 97, poz. 624 z późn. zm.).