Grudzień 2017

29 grudnia 2017

Zarządzenie Nr 125/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie powołania zespołu do spraw Biuletynu Informacji Publicznej

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiącego załącznik do  Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września  2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku zarządza się, co następuje: § 1 W celu zapewnienia prawidłowej i sprawnej obsługi Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w […]

29 grudnia 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania

28 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2017 r., poz. 2446) Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

29 grudnia 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej

28 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w […]

28 grudnia 2017

ZARZĄDZENIE NR 124/2017 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji stanu paliwa i oleju silnikowego w samochodach osobowych w formie spisu z natury

Zarządzenie Nr 124/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia  28  grudnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji stanu paliwa i oleju silnikowego w samochodach osobowych w formie spisu z natury w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Na podstawie art.26 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z  2017  r.,  poz. 2342) […]

28 grudnia 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

22 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2416) Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

28 grudnia 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

22 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 2425) Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

27 grudnia 2017

ZARZĄDZENIE NR 123/2017 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia laureata konkursu Ministra Edukacji Narodowej „NAUCZYCIEL – INNOWATOR”

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiącego załącznik do  Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września  2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz Regulaminu Konkursu „NAUCZYCIEL – INNOWATOR” organizowanego przez Ministra Edukacji Narodowej, zarządza się, co następuje: §  1. Powołuje się […]

27 grudnia 2017

Zarządzenie Nr 121/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie wysokości opłat wnoszonych przez placówki i ośrodki kształcenia ustawicznego ubiegające się o akredytację na obszarze województwa podlaskiego

Na podstawie art. 118 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.) oraz § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych […]

27 grudnia 2017

Zarządzenie Nr 120/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie wysokości opłat wnoszonych przez placówki doskonalenia nauczycieli, ubiegające się o akredytację na obszarze województwa podlaskiego

Na podstawie art. 187 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.) oraz § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 227, poz. 2248, […]

22 grudnia 2017

Egzamin ósmoklasisty – przykładowe arkusze egzaminacyjne

W roku szkolnym 2018/2019 po raz pierwszy zostanie przeprowadzony egzamin ósmoklasisty. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała przykładowe arkusze egzaminacyjne. Pod adresem:  cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/arkusze-pokazowe-grudzien-2017 można już zapoznać się z pokazowymi arkuszami egzaminacyjnymi z: języka polskiego matematyki języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego). W przypadku przykładowych arkuszy egzaminacyjnych z języków obcych nowożytnych zostały opublikowane dodatkowo nagrania (w formacie mp3) do […]