2018

15 grudnia 2018

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego (z wyłączeniem ewaluacji) w Wydziale Szkół Ponadpodstawowych, Ponadgimnazjalnych i Gimnazjów Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Numer ogłoszenia: 37432 Nazwa urzędu: KURATORIUM OŚWIATY W BIAŁYMSTOKU, Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok Stanowisko: wizytator do spraw nadzoru pedagogicznego (z wyłączeniem ewaluacji) w Wydziale Szkół Ponadpodstawowych, Ponadgimnazjalnych i Gimnazjów Kuratorium Oświaty w Białymstoku Status ogłoszenia: Nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

15 grudnia 2018

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego (z wyłączeniem ewaluacji) w Wydziale Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku – trzy etaty

Numer ogłoszenia: 37434 Nazwa urzędu: KURATORIUM OŚWIATY W BIAŁYMSTOKU, Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok Stanowisko: wizytator do spraw nadzoru pedagogicznego (z wyłączeniem ewaluacji) w Wydziale Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku Status ogłoszenia: Nabór zakończony wyborem kandydatek Wynik rekrutacji: Imię i nazwisko: Ewa Dmowska Miejscowość: Białystok, Imię i nazwisko: Beata Kaczyńska […]

14 grudnia 2018

Zarządzenie NR 122/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 grudnia 2018 roku

w sprawie zmiany składu wojewódzkich komisji konkursów przedmiotowych w dotychczasowych gimnazjach w roku szkolnym 2018/2019 Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.) wprowadzam następujące zmiany w […]

13 grudnia 2018

Sprawozdanie organów prowadzących szkoły z udzielonego w 2018 roku wsparcia finansowego w ramach Priorytetu 3 “Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

Szanowni Państwo Prezydenci, Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie, osoby prowadzące szkoły niepubliczne w województwie podlaskim W związku z udzielonym w 2018 roku wsparciem finansowym na zakup nowości wydawniczych w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” uprzejmie przypominam, że zgodnie z § 4 zawartej umowy, organ prowadzący: w terminie do dnia 15 stycznia 2019 roku, obowiązany jest […]

13 grudnia 2018

Zarządzenie Nr 119/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia dokumentu „Procedura określająca zasady udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro”.

ZARZĄDZENIE NR 119/2018 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 12 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia dokumentu  „Procedura określająca zasady udzielania zamówień publicznych, których  wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro”. Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 61/2017 […]

13 grudnia 2018

Zarządzenie Nr 120/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. Podlaskiego Kuratora Oświaty zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim oraz wyznaczenia Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców

ZARZĄDZENIE NR 120/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. Podlaskiego Kuratora Oświaty zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim oraz wyznaczenia Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 lit. a i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta […]

13 grudnia 2018

Rekrutacja nauczycieli do pracy dydaktycznej za granicą

Rekrutacja nauczycieli z przedmiotów języka polskiego, nauczania początkowego i historii. Uprzejmie informujemy, że Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z upoważnienia Ministra Edukacji Narodowej od 2010 roku kieruje polskich nauczycieli do pracy dydaktycznej za granicą do placówek edukacyjnych i środowisk polonijnych na wschodzie. W związku z powyższym w załączeniu przedstawiamy treść ogłoszenia o rekrutacji nauczycieli. […]

13 grudnia 2018

ZARZĄDZENIE Nr 112/2018 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji inwentaryzacyjnej”

ZARZĄDZENIE Nr 112/2018 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z  dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji inwentaryzacyjnej” Na podstawie art. 4, art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: § 1. Wprowadza się „Instrukcję inwentaryzacyjną”, stanowiącą załącznik […]