Grudzień 2018

31 grudnia 2018

Zarządzenie NR 130/2018 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 28 grudnia 2018 roku

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji stanu paliwa i oleju silnikowego w samochodach osobowych w formie spisu z natury w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  (Dz. U. z  2018  r.,  poz. 395 z późn. zm.) zarządza się. § 1 Przeprowadzenie inwentaryzacji […]

28 grudnia 2018

Zarządzenie Nr 129/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 grudnia 2018 roku

ZARZĄDZENIE NR 129 /2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie prowadzenia szkolenia wstępnego na stanowiskach pracy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy – instruktażu stanowiskowego oraz instruktażu ogólnego   Na podstawie § 10 ust. 2 oraz  § 11 ust. 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z  dnia 27 lipca 2004 […]

20 grudnia 2018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego

19 grudnia 2018 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 2361) Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

20 grudnia 2018

Zarządzenie Nr 125/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 grudnia 2018 roku

w sprawie wysokości opłaty wnoszonej przez placówki i ośrodki kształcenia ustawicznego ubiegające się o akredytację na obszarze województwa podlaskiego Na podstawie § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 227, poz. 2247, z […]

20 grudnia 2018

Informacja o wysokości opłaty akredytacyjnej w 2019 roku

Placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych i ubiegające się o przyznanie akredytacji od 1 września 2019 roku wnoszą opłatę w wysokości 1 023 zł na rachunek bankowy Kuratorium Oświaty w Białymstoku Rynek Kościuszki 9 15-950 Białystok Numer konta: NBP O/O Białystok 22 1010 1049 1004 0722 3100 0000

20 grudnia 2018

Zarządzenie Nr 124/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 grudnia 2018 roku

w sprawie wysokości opłaty wnoszonej przez placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o akredytację na obszarze województwa podlaskiego Na podstawie § 13 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 2029) zarządza się co następuje: § 1. Ustala się wysokość opłaty akredytacyjnej na 2019 […]

20 grudnia 2018

Informacja o wysokości opłaty akredytacyjnej w 2019 roku

Placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o przyznanie akredytacji w 2019 roku, zgodnie z Zarządzeniem Nr 124/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 grudnia 2018 roku, wnoszą opłatę w wysokości 1 036 zł (słownie: jeden tysiąc trzydzieści sześć złotych) na rachunek bankowy Kuratorium Oświaty w Białymstoku Rynek Kościuszki 9 15-950 Białystok Numer konta: NBP O/O Białystok 22 […]

14 grudnia 2018

Zarządzenie NR 122/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 grudnia 2018 roku

w sprawie zmiany składu wojewódzkich komisji konkursów przedmiotowych w dotychczasowych gimnazjach w roku szkolnym 2018/2019 Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.) wprowadzam następujące zmiany w […]

13 grudnia 2018

Zarządzenie Nr 119/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia dokumentu „Procedura określająca zasady udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro”.

ZARZĄDZENIE NR 119/2018 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 12 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia dokumentu  „Procedura określająca zasady udzielania zamówień publicznych, których  wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro”. Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 61/2017 […]