Grudzień 6, 2018

6 grudnia 2018

Sprawozdanie Organu Prowadzącego – Końcowe. Rządowy Program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”

Zgodnie z § 4 Umowy o udzielenie wsparcia finansowego, w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”, zwanego dalej „Programem” Organ prowadzący obowiązany jest przedłożyć Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty rozliczenie środków budżetu państwa otrzymanych w ramach wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach ww. […]