Lipiec 15, 2019

15 lipca 2019

Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

11 lipca 2019 r. została ogłoszona: Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. poz. 1287). Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r., z wyjątkiem: art. 5 oraz art. 7 pkt 8, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu […]