Listopad 19, 2019

19 listopada 2019

Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw

16 listopada 2019 r. została ogłoszona: Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2248). Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem: art. 2, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia; art. 4, który […]

19 listopada 2019

Komunikat Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie zgłaszania konkursów do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021.

Podstawa prawna: art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.);  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737). Podlaski Kurator Oświaty, […]

19 listopada 2019

ZARZĄDZENIE NR 87/2019 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie powołania rejonowych komisji wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020

Załączniki Zarządzenie Nr 87 z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie powołania rejonowych komisji wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2019-2020 Data: 2019-11-19, rozmiar: 911 KB

19 listopada 2019

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela

15 listopada 2019 r. zostało ogłoszone: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. poz. 1942).