Luty 2020

28 lutego 2020

Podlaskie Wieści Oświatowe – luty 2020

W numerze: Konkursy „Polskie Serce Pękło. Katyń 1940 ” – zapraszamy do udziału w konkursie Wydarzenia „Wiersze z szuflady” – konkurs literacki dla bardzo młodych poetów Międzyszkolny Przegląd Jasełek i Pastorałek „Jasełka 2000”………… „Jasełka 2019” – krótka refleksja organizatorów po XX edycji przeglądu O kolędowaniu Kształcenie i wychowanie Szkoła jest jak scena Historia Viva – […]

28 lutego 2020

XXVI sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży

  Wkrótce rozpocznie się rekrutacja do XXVI sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży!   Już za tydzień 5 marca o godzinie 13:00 rozpocznie się rekrutacja do XXVI sesji SDiM. Na stronie internetowej sdim.sejm.gov.pl oraz na oficjalnej stronie SDiM na Facebooku http://www.facebook.com/sejmdzieciimlodziezy zostanie opublikowany temat tegorocznej sesji. W przewodniku, który uczniowie znajdą na stronie internetowej projektu znajdą […]

28 lutego 2020

Konkurs metodyczny „W 80. Rocznicę Zbrodni Katyńskiej”

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach organizuje Wojewódzki Konkurs Metodyczny „W 80. Rocznicę Zbrodni Katyńskiej”. Celem konkursu jest uczczenie pamięci ofiar zbrodni katyńskiej poprzez upowszechnianie wiedzy na temat okoliczności i skutków zbrodni katyńskiej oraz wzmacnianie postaw patriotycznych jako kluczowej wartości dla społeczeństwa. Konkurs jest skierowany do nauczycieli wszystkich typów szkół województwa podlaskiego. Konkurs odbywa się jednoetapowo […]

27 lutego 2020

Zarządzenie Nr 20/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, w województwie podlaskim

Na podstawie art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: § 1. 1. Ustala się wykaz wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkoły podstawowej, organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty – stanowiący załącznik nr 1 pkt 1 do zarządzenia. 2. […]

25 lutego 2020

Informacja GIS dla osób powracających z północnych Włoch

W zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego szkoły powinny stosować się do wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Zgodnie z przepisami prawa dyrektor szkoły odpowiada za bezpieczeństwo uczniów, przy czym podejmowane działania powinny być adekwatne do sytuacji i zgodne z obowiązującymi procedurami. Kontynuacja artykułu na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej

25 lutego 2020

Ogólnopolski Projekt Badawczo-Edukacyjny „GRANIE NA EKRANIE”.

Fundacja „Dbam o Mój Z@sięg” oraz Fundacja Lotto im. Haliny Konopackiej zapraszają wszystkie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe do bezpłatnych badań edukacyjnych realizowanych w ramach Ogólnopolskiego Projektu Badawczo-Edukacyjnego „GRANIE NA EKRANIE”. Celem realizowanego projektu jest zdobycie aktualnej wiedzy na temat używania gier cyfrowych przez dzieci i młodzież oraz edukacja w zakresie odpowiedzialnego grania. Udział w badaniach […]

21 lutego 2020

VI ogólnopolski Konkurs Twórczości Technicznej dla Dzieci i Młodzieży

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w partnerstwie z Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi  organizuje Konkursu Twórczości Technicznej „Mistrz techniki to ja”. W konkursie przewidziano cenne nagrody dla uczniów i ich nauczycieli, ufundowane przez partnera głównego organizatorów – firmę TME Electronic Components: wysokiej jakości drony, roboty z możliwością programowania, klawiatury gameingowe i […]

20 lutego 2020

VII Wojewódzki Przegląd Musztry klas mundurowych

Kuratorium Oświaty serdecznie zaprasza Dyrektorów szkół, nauczycieli oraz uczniów  klas realizujących  innowację pedagogiczną z przedmiotu „Edukacja dla Bezpieczeństwa” tzw. „klas mundurowych” ze szkół ponadpodstawowych z województwa podlaskiego do wzięcia udziału w „VII Wojewódzkim  Przeglądzie Musztry”. a) etap szkolny: do 15.04 – (we własnym zakresie) b) etap wojewódzki: 28.04 – Ciechanowiec (Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych […]

20 lutego 2020

Zarządzenie Nr 19/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 lutego 2020r. w sprawie wprowadzenia procedur realizacji przedsięwzięć w ramach poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP dla Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie art. 16 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) oraz § 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP (Dz. U. z […]

20 lutego 2020

Zarządzenie Nr 18/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na stanowisko dyrektora Wydziału Kadr i Organizacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie art. 26 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1559 ze zm.) zarządza się co następuje: § 1 Powołuje się Komisję do rozpatrzenia ofert  złożonych na stanowisko dyrektora Wydziału Kadr i Organizacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku w następującym składzie: Beata Pietruszka – Podlaski Kurator […]

20 lutego 2020

Zarządzenie Nr 17/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na trzy stanowiska wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego (z wyłączeniem ewaluacji) w Wydziale Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie art. 26 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1559 z późn. zm.) zarządza się co następuje: § 1 Powołuje się Komisję do rozpatrzenia ofert złożonych na trzy stanowiska wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego (z wyłączeniem ewaluacji) w Wydziale Przedszkoli, Szkół Podstawowych i […]

20 lutego 2020

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej

19 lutego 2020 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej (Dz. U. poz. 269). Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni […]

20 lutego 2020

Projekt „Lekcja: Enter”

Projekt „Lekcja: Enter” to największy obecnie w Polsce program szkoleniowy, który ma kluczowe znaczenie dla podnoszenia jakości kształcenia oraz zwiększania udziału technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie edukacyjnym. W ramach projektu „Lekcja: Enter” ma zostać przeszkolonych ponad 75 tys. nauczycieli, którzy dowiedzą się, jak w większym stopniu wykorzystywać technologie informacyjno-komunikacyjne w codziennej pracy z uczniami. Jednym z kluczowych […]

20 lutego 2020

Zarządzenie Nr 16/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o nadanie orderów, odznaczeń i Medalu Komisji Edukacji Narodowej

Na podstawie § 4 Procedury opiniowania wniosków o nadanie orderów, odznaczeń oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 8/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 lutego 2019 w sprawie ustalenia „Procedury opiniowania wniosków o nadanie orderów, odznaczeń oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej”, zarządzam co następuje: § 1 Powołuję Komisję ds. opiniowania wniosków o […]

20 lutego 2020

„Opracowanie i upowszechnienie narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży”

Uniwersytet SWPS wspólnie z Instytutem Badań Edukacyjnych realizuje projekt pt. “Opracowanie i upowszechnienie narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży” (POWR.02.10.00-00-9002/17), którego celem jest opracowanie i upowszechnienie zestawu narzędzi diagnostycznych dla obszaru poznawczego, przeznaczonych dla osób w wieku od 3 miesięcy do 25 lat, w tym uczniów z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi […]

20 lutego 2020

1940-2020. 80. rocznica mordu katyńskiego – konkurs fotograficzny

Departament Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku zaprasza miłośników fotografii i najnowszej historii Polski do udziału w konkursie na najlepszą fotorelację: „1940-2020. 80. rocznica mordu katyńskiego”. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz innych placówek oświatowych województwa podlaskiego. Ma charakter grupowy. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie do 10 października […]