Kwiecień 2020

30 kwietnia 2020

Wytyczne GIS, MZ i MEN w związku z otwarciem przedszkoli

Wytyczne GIS, MZ i MEN w związku z otwarciem przedszkoli   Załączniki Komunikat MEN otwieramy przedszkola od 6 maja br Komunikat MEN otwieramy przedszkola od 6 maja brData: 2020-04-30, rozmiar: 368 KB Wytyczne GIS MZ MEN przedszkola Wytyczne GIS MZ MEN przedszkolaData: 2020-04-30, rozmiar: 328 KB QA MEN otwieramy przedszkola QA MEN otwieramy przedszkolaData: 2020-04-30, […]

30 kwietnia 2020

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

29 kwietnia 2020 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 781). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 1-3, […]

30 kwietnia 2020

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

29 kwietnia 2020 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 780). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4 maja 2020 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. […]

30 kwietnia 2020

Akty prawne dotyczące kształcenia branżowego

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim […]

30 kwietnia 2020

Komunikat w sprawie terminów zakończenia i rozpoczynania kwalifikacyjnych kursów zawodowych

Zgodnie z art. 117 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze  zm.) kwalifikacyjne kursy zawodowe mogą być prowadzone przez: 1) publiczne i niepubliczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkół artystycznych – w zakresie zawodów, w których kształcą, oraz w zakresie innych […]

30 kwietnia 2020

Zintegrowany System Kwalifikacji

Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) to wprowadzony ustawą zbiór zasad, standardów, nowych funkcji oraz procedur regulujących sposób działania różnych podmiotów (osób i instytucji)związanych z nadawaniem kwalifikacji. Zintegrowany system obejmuje trzy rodzaje kwalifikacji: kwalifikacje w oświacie oraz w szkolnictwie wyższym – nadawane na podstawie ustaw regulujących działania systemu oświaty oraz systemu szkolnictwa wyższego kwalifikacje “uregulowane”, które są […]

30 kwietnia 2020

Materiały i prezentacje

Szkolnictwo branżowe na stronie MEN Monitorowanie klasyfikacji zawodów i podstawy programowej kształcenia w zawodach Prezentacje z konferencji regionalnej 8 listopada 2018 r.: Kształcenie zawodowe w województwie podlaskim Kształcenie i szkolenia zawodowe Zastosowanie systemu ECVET w mobilnościach i stażach zawodowych uczniów i nauczycieli

29 kwietnia 2020

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 roku

  Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 roku*   Zamawiający – Podlaski Kurator Oświaty, zgodnie z art. 13a ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie planuje przeprowadzić w roku finansowym 2020.   Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia […]

29 kwietnia 2020

Wykaz organów prowadzących szkoły na terenie województwa podlaskiego, którym w 2020 roku zostanie udzielone wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

Białystok, 28 kwietnia 2020 r.   SPiKU.531.1.2019   Wykaz organów prowadzących szkoły na terenie województwa podlaskiego, którym w 2020 roku zostanie udzielone wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”   Lp. Nazwa organu prowadzącego Nazwa szkoły Przyznane dofinansowanie w zł Podział dofinansowania przyznanego zespołom szkół 1. Adam Jakoniuk Świat Ucznia Prywatna Szkoła […]

28 kwietnia 2020

Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich 2020 r.

Stowarzyszenie Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce ogłasza, w ramach zadania powierzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji „Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich”. Celem konkursu jest wyłonienie szczególnie uzdolnionych uczniów należących do romskiej mniejszości etnicznej z terenu całego kraju i udzielenie im wsparcia finansowego i warsztatowego. W ramach konkursu zostaną ufundowane stypendia […]

28 kwietnia 2020

Wsparcie podnoszenia jakości edukacji włączającej w Polsce. Końcowe rekomendacje dotyczące działań, które będą służyć podnoszeniu jakości edukacji włączającej w Polsce, wypracowane przez Europejską Agencję do spraw Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej

Edukacja włączająca to jeden z priorytetów działań Ministerstwa Edukacji Narodowej. W ostatnich latach podejmowane są różnorodne działania mające na celu poprawę jakości edukacji włączającej w polskich szkołach i placówkach oświatowych. Przygotowano szereg rozwiązań prawnych mających pomóc uczniowi z niepełnosprawnościami w realizowaniu obowiązku szkolnego i nauki. Na wniosek Ministerstwa Edukacji Narodowej, w ramach Programu Wsparcia Reform […]

27 kwietnia 2020

3maj po królewsku

Zbliża się kolejna rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja, już 229-ta. Pragnąc podkreślić wagę tego jednoczącego nas Polaków wydarzenia,  Zamek Królewski w Warszawie – miejsce, gdzie uchwalono ten wiekopomny akt – przygotował wyjątkową lekcję historii – „3maj po królewsku”. W wyniku pracy edukatorów, pedagogów i historyków powstały filmiki i gotowe scenariusze lekcji, które pozwolą nauczycielom w […]