Czerwiec 2020

16 czerwca 2020

Zarządzenie Nr 47/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego w zakresie organizacji w 2020 roku letniego wypoczynku dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych z terenu województwa podlaskiego

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) oraz art. 11 ust. 1 pkt 2 i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. […]

15 czerwca 2020

Informacja dla organizatorów wypoczynku – lato 2020

W związku z zagrożeniem związanym z koronawirusem, do chwili obecnej, nie zmieniły się przepisy regulujące organizację wypoczynku dzieci i młodzieży. ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r., poz. 1481 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży […]

4 czerwca 2020

Komunikat w sprawie lustracji

Osoby urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r., kandydujące na stanowisko dyrektora szkoły publicznej, w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie, powinny złożyć OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1a do ustawy z dnia 18 października  2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2020 r., poz. 306). […]

4 czerwca 2020

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach

3 czerwca 2020 r. zostało ogłoszone: Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. poz. 983).

3 czerwca 2020

Zarządzenie Nr 46/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu akredytacyjnego do spraw oceny działalności Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku

Na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018  r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 2029) zarządzam, co następuje: § 1. Powołuję Zespół akredytacyjny do spraw oceny działalności Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku w składzie: Tadeusz Andrzej Mosiek, przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty – przewodniczący Zespołu, Ewa Piotrowska-Lipska, […]

3 czerwca 2020

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego

2 czerwca 2020 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego  (Dz. U. poz. 977). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

3 czerwca 2020

Podlaskie Wieści Oświatowe – maj 2020 r.

W numerze: Kształcenie i wychowanie Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu i szkole Nowe horyzonty wiedzy i umiejętności Innowacja pedagogiczna – “warsztaty pisania” Kształcenie zawodowe Kierunki kształcenia w ZDZ w Suwałkach Jak pokierować własnym rozwojem zawodowym? Informacje Pamiętajmy o godle i barwach narodowych Informacja dotycząca składania wniosków o stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej na […]

2 czerwca 2020

Postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego w 2020 r.

Informacja dotycząca awansu zawodowego nauczycieli w 2020 r. W przepisach dotyczących awansu zawodowego nauczycieli nie wprowadzono zmian w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Obowiązują zatem wszystkie terminy i procedury, o których mowa w rozdziale 3a – Awans zawodowy nauczycieli  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 […]

1 czerwca 2020

Realizacja przez nauczycieli awansu zawodowego w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty – informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej

Zmiana sposobu realizacji zadań jednostek systemu oświaty w okresie czasowego ograniczenia ich funkcjonowania nie ma wpływu na długość odbywanych przez nauczycieli staży na kolejny stopień awansu zawodowego. Poniżej przedstawiamy szczegółową informację w tej sprawie. Realizacja awansu zawodowego Nauczyciele realizujący zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w tym czasie kontynuują […]

1 czerwca 2020

Awans na stopień nauczyciela dyplomowanego – wzory druków

Oświadczenie zmiana danych Zgoda na skrócenie okresu zawiadomienia – staż ukończony przed 1.09.2018 r. Zgoda na skrócenie okresu zawiadomienia – staż ukończony w okresie 1.09.2018 r. – 31.08.2019 r. Zgoda na skrócenie okresu zawiadomienia – staż ukończony po 31.08.2019 r. Wniosek o wszczęcie postępowania – staż zakończony przed 1.09.2018 r. Wniosek o wszczęcie postępowania – […]